Användarvillkor

Corel Corporation ("WinZip Computing") gör information, material och produkter tillgängliga på denna webbplats, och för dessa gäller följande regler och villkor. Genom att komma åt denna webbplats godtar du dessa regler och villkor. WinZip Computing förbehåller sig rätten att ändra dessa regler och villkor när som helst utan att meddela detta i förväg. Den senaste versionen av dessa Användarvillkor visas om du klickar på länken "Användarvillkor" längst ned på våra webbsidor.

Copyright

Informationen på denna webbplats är upphovsrättsskyddad:

Copyright© 2019 WinZip Computing LLC. Med ensamrätt.

Förutom i den utsträckning som specifikt tillåts i detta dokument, får ingen del av informationen på denna webbplats återges i någon form eller på något sätt utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från WinZip Computing.

Användning av programvara

Programvara och medföljande dokumentation som görs tillgänglig för nedladdning från denna webbplats är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör WinZip Computing och/eller dess samarbetspartners eller licensgivare. Användning av programvaran lyder under villkoren i tillämpligt licensavtal, som medföljer eller ingår i sådan programvara. Om du inte godtar dessa villkor får du inte använda programvaran.

Användning av information på webbplatsen

Om inget annat anges på något annat ställe på denna webbplats, får du visa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument som är tillgängliga på den här webbplatsen på följande villkor:

  1. Dokumentet får användas endast för personliga, icke-kommersiella, interna syften samt i informationssyfte,
  2. Dokumentet får inte ändras på något sätt,
  3. Alla kopior av dokumentet eller någon del av dokumentet måste innehålla meddelandet om upphovsrätt ovan samt följande meddelande:
    Det här dokumentet får användas endast för personliga, icke-kommersiella, interna syften samt i informationssyfte.
  4. WinZip Computing förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådant medgivande, och all sådan användning ska upphöra omedelbart när skriftligt meddelande därom tas emot från WinZip Computing.

De rättigheter som medges här för att visa, kopiera, skriva ut och distribuera dokumenten innefattar inte webbplatsens design och layout. Element i denna webbplats omfattas av mönsterskydd och annan lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras, helt eller delvis.

Garantier och friskrivelse

FÖRUTOM I DEN MÅN ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I ETT AVTAL MELLAN DIG OCH WINZIP COMPUTING TILLHANDAHÅLLS ALL INFORMATION OCH PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS I BEFINTLIGT SKICK UTAN ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, ELLER SÅDANA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV LAGSTIFTNING, MYNDIGHETSREGLER, HANDELSANVÄNDNING ELLER AFFÄRSHÄNDELSER. WINZIP COMPUTING PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FEL ELLER UTELÄMNANDEN I DEN INFORMATION ELLER PROGRAMVARA ELLER ANDRA DOKUMENT SOM DENNA WEBBPLATS REFERERAR TILL ELLER SOM LÄNKAS TILL DENNA WEBBPLATS.

REFERENSER TILL FÖRETAG, DERAS TJÄNSTER OCH DERAS PRODUKTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELELR UNDERFÖRSTÅDDA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA WINZIP COMPUTING VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON SPECIELL, OFÖRUTSEDD, INDIREKT ELLER EFTERFÖLJANDE SKADA, ELLER NÅGON SOM HELST SKADA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SÅDAN SOM FÖLJER AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM WINZIP COMPUTING HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SKADA, SAMT ENLIGT NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET, SOM FÖLJER AV ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, FÖRLITANDE PÅ ELLER PRESTANDA FÖR INFORMATIONEN.

DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER ANDRA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. INFORMATIONEN HÄRI ÄNDRAS EMELLANÅT. DESSA ÄNDRINGAR INNEFATTAS I NYA UTGÅVOR AV WEBBPLATSEN. WINZIP COMPUTING KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR I OCH ÄNDRINGAR AV DE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS.

Denna webbplats går att komma åt från länder i hela världen, och kan innehålla referenser till produkter, tjänster och program som inte är tillgängliga i ditt land. Dessa referenser betyder inte att WinZip Computing avser att göra sådana produkter, tjänster eller program tillgängliga i ditt land.

Sekretess

WinZip Computing kommer att använda och skydda dina data, till exempel ditt namn och din adress, enligt WinZip Computings Integritetspolicy, vars innehåll ingår som referens i dessa Användarvillkor.

Återkoppling

Om inget annat uttryckligen sägs i detta dokument eller i WinZip Computing Integritetspolicy, anses all icke personlig information och icke personligt material som skickas till WinZip Computing INTE vara konfidentiell. Genom att skicka icke personlig information och icke personligt material (inklusive kommentarer, återkoppling, felrapporter, rapporter om piratkopiering och produktförslag) till WinZip Computing ger du WinZip Computing en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, återge, visa, framföra, ändra, överföra och distribuera materialen eller informationen, och du godtar även att WinZip Computing får använda alla idéer, begrepp, kunskaper och tekniker du skickar till oss för vilket syfte som helst. Vi kommer dock inte att meddela ditt namn eller på annat sätt offentliggöra att du skickat material eller annan information till oss om inte: (a) du ger oss tillåtelse att göra det, (b) vi först meddelar dig att det material eller den information du skickar till en specifik del av en webbplats kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn, eller (c) vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Rättigheter beträffande myndigheter i USA

WinZip är en "commercial item" så som termen definieras enligt 48 C.F.R. 2.101. I enlighet med 48 C.F.R. 12.212 och 48 C.F.R. 227.7202-1 till och med 227.7202-4, anskaffar alla slutanvändare på myndigheter i USA WinZip och all relaterad dokumentation med endast de rättigheter som anges i denna licens.

Exportbegränsningar

WinZip lyder under vissa exportbegränsningar från regeringen i USA. Om du är (a) i ett land till vilket export från USA är begränsad på grund av antiterrorism, eller medborgare i ett sådant land, oavsett var du är, (b) i ett land till vilket USA har utfärdat embargo eller begränsat export av varor eller tjänster, eller medborgare i ett sådant land, oavsett var du är, eller (c) en fysisk eller juridisk person som har förbjudits att delta i exporttransaktioner från USA av någon myndighet i USA, får du inte installera, ladda ned, komma åt, använda eller skaffa licens för WinZip. Genom att acceptera denna licens garanterar du och intygar du för WinZip Computing att (1) du inte uppfyller de kriterier som anges i (a), (b) eller (c) ovan, (2) att du inte kommer att exportera eller vidareexportera WinZip till något land, någon fysisk person eller någon juridisk person som belagts med exportbegränsningar av USA, inklusive sådana fysiska och juridiska personer som uppfyller kriterier enligt (a), (b) eller (c) ovan samt (3) att varken United States Bureau of Industry and Security eller någon annan federal myndighet i USA har upphävt, återkallat eller nekat dig rättigheter till export.

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

WinZip Computings webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part, och WinZip Computing har ingen kontroll över dessa. WinZip Computing gör inga som helst utfästelser gällande andra webbplatser som du kan komma åt från WinZip Computings webbplats. När du öppnar en webbplats som inte tillhör WinZip Computing gör du det på egen risk, och WinZip Computing har inget ansvar för att information, data, åsikter, råd eller utsagor på dessa webbplatser är korrekta eller tillförlitliga. WinZip Computing tillhandahåller endast dessa länkar för användarens bekvämlighet, och att dessa länkar finns på webbplatsen betyder inte att WinZip Computing rekommenderar eller påtar sig något ansvar för innehåll på eller användning av sådana webbplatser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser) kontrolleras av WinZip Computing från deras kontor i delstaten Connecticut, USA. Genom att du använder denna webbplats visar du att du och WinZip Computing är överens om att alla ärenden relaterade till din åtkomst till eller användning av denna webbplats ska lyda under lagarna och reglerna i delstaten Connecticut, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Du och WinZip Computing är också överens om och godtar att följa den exklusiva personliga jurisdiktionen och domstolarna i Hartford County gällande sådana ärenden. WinZip Computing gör inga utfästelser beträffande att material på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser, och det är förbjudet att använda dem i territorier där innehållet är olagligt. De som väljer att använda den här webbplatsen från andra platser gör detta på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar efterföljs.

Information om varumärken

De produkter, varumärkesnamn, varumärken, logotyper och tjänstemärken ("märken") som visas på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör WinZip Computing eller annan tredje part. Du får inte använda dessa märken utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från WinZip Computing eller den tredje part som äger märkena. Om varumärken från tredje part visas på denna webbplats utgör detta ingen rekommendation och inget godkännande av dessa tredje parter och avses inte betyda att sådan tredje part rekommenderar eller har något partnerskap med WinZip Computing om inte detta speciellt anges. "WinZip" är ett registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Windows-logotypen och Start-knappen i Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Intel och Pentium är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Adobe och Acrobat är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Autodesk och AutoCAD är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Autodesk, Inc. i USA och andra länder.