Vilkår for brug

Corel Corporation ("WinZip Computing") stiller oplysninger, materialer og produkter til rådighed på dette websted i henhold til følgende vilkår og betingelser. Ved at bruge dette websted accepterer du vilkårene og betingelserne i nærværende. WinZip Computing forbeholder sig ret til at ændre nærværende vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel. Den nyeste version af vilkårene for brug kan ses ved at klikke på hypertekstlinket "vilkår for brug" nederst på vores websider.

Ophavsret

Oplysningerne på dette websted er beskyttet af ophavsret:

Copyright© 2019 WinZip Computing LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Undtagelse som det specifikt tillades i nærværende, må ingen del af oplysningerne på dette websted gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra WinZip Computing.

Brug af software

Softwaren og den medfølgende dokumentation, der kan downloades fra dette websted, er ophavsretligt beskyttet og tilhører WinZip Computing og/eller WinZip Computings associerede selskaber eller licensgivere. Brug af softwaren reguleres af vilkårene i den gældende licensaftale, som følger med eller er inkluderet i denne software. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge softwaren.

Brug af oplysninger på websted

Medmindre andet er angivet et andet sted på dette websted, må du se, kopiere, udskrive og distribuere dokumenter på dette websted i henhold til følgende betingelser:

  1. Dokumentet må kun anvendes til private, informative, ikke-erhvervsmæssige og interne formål.
  2. Dokumentet må ikke modificeres eller ændres på nogen måde.
  3. Enhver kopi af dokumentet eller en del af dette skal indeholde meddelelsen om ophavsret ovenfor og den følgende erklæring:
    Dette dokument må kun anvendes til private, informative, ikke-erhvervsmæssige og interne formål.
  4. WinZip Computing forbeholder sig ret til at tilbagekalde en sådan tilladelse til enhver tid, og en sådan brug skal øjeblikkeligt ophøre ved skriftlig meddelelse fra WinZip Computing.

De rettigheder, der i nærværende gives til at se, kopiere, udskrive og distribuere dokumenterne, omfatter ikke dette websteds design eller layout. Elementer på dette websted er beskyttet af lovgivning om præsentationsmåde og anden lovgivning og må hverken helt eller delvist kopieres eller imiteres.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER FORESKREVET I EN AFTALE MELLEM DIG OG WINZIP COMPUTING, LEVERES ALLE OPLYSNINGER OG AL SOFTWARE PÅ DETTE WEBSTED, SOM DE ER OG FOREFINDES, UDEN ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER DEM, DER UDSPRINGER AF LOVGIVNING, HANDELSKUTYME ELLER HANDELSSÆDVANE. WINZIP COMPUTING PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL ELLER UDELADELSER I OPLYSNINGERNE ELLER SOFTWAREN ELLER ANDRE DOKUMENTER, DER HENVISES ELLER LINKES TIL PÅ DETTE WEBSTED.

REFERENCER TIL VIRKSOMHEDER OG DERES TJENESTER OG PRODUKTER LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE. WINZIP COMPUTING ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR DOKUMENTEREDE, TILKNYTTEDE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING ELLER SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DEM, DER UDSPRINGER AF TAB AF BRUG, DATA ELLER INDTJENING, UANSET OM DER VAR OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SKADER, OG ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, DER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN, AFHÆNGIGHEDEN ELLER YDELSEN AF DISSE OPLYSNINGER.

DETTE WEBSTED KAN INDEHOLDE TEKNISKE ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. DER FORETAGES MED JÆVNE MELLEMRUM ÆNDRINGER I OPLYSNINGERNE I NÆRVÆRENDE. DISSE ÆNDRINGER VIL BLIVE INDARBEJDET I NYE UDGAVER AF DETTE WEBSTED. WINZIP COMPUTING KAN TIL ENHVER TID FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I DET ELLER DE PRODUKTER OG/ELLER PROGRAMMER, DER BESKRIVES PÅ DETTE WEBSTED.

Dette websted kan tilgås fra lande i hele verden og kan indeholde henvisninger til produkter, tjenester og programmer, der ikke er tilgængelige i dit land. Disse henvisninger betyder ikke, at WinZip Computing har til hensigt at gøre disse produkter, tjenester eller programmer tilgængelige i dit land.

Privatlivsbeskyttelse

WinZip Computing vil bruge og beskytte dine oplysninger såsom dit navn og din adresse i overensstemmelse med WinZip Computings fortrolighedspolitik, hvis indhold er integreret ved henvisning i nærværende vilkår for brug.

Feedback

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i nærværende eller WinZip Computings fortrolighedspolitik, vil alle ikke-personlige oplysninger eller materialer, der sendes til WinZip Computing, blive anset for IKKE at være fortrolige. Ved at sende ikke-personlige oplysninger eller materiale (herunder kommentarer, feedback, fejlrapporter, piratkopieringsrapporter eller produktforslag) til WinZip Computing, giver du WinZip Computing en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at anvende, gengive, vise, behandle, ændre, overføre og distribuere disse materialer eller oplysninger, og du accepterer også, at WinZip Computing har ret til at bruge alle ideer, koncepter eller teknikker eller al knowhow, som du sender til os, til et hvilket som helst formål. Vi vil dog ikke oplyse dit navn eller på anden måde offentliggøre, at du har indsendt materialer eller andre oplysninger til os, medmindre: (a) du giver os tilladelse hertil, (b) vi først giver dig besked om, at materialerne eller andre oplysninger, som du sender til en bestemt del af webstedet, vil blive offentliggjort eller på anden måde anvendt med dit navn, eller (c) lovgivningen kræver, at vi oplyser det.

Den amerikanske regerings rettigheder

WinZip er en "erhvervsmæssig genstand" ("commercial item") på den måde, udtrykket er defineret i afsnit 48, 2.101, i den amerikanske lovbog for føderale administrative forskrifter (Code of Federal Regulations, C.F.R.). I overensstemmelse med afsnit 48, 12.212 og 227.7202-1 til 227.7202-4 i C.F.R. anskaffer alle den amerikanske regerings slutbrugere kun WinZip og al tilhørende dokumentation med de rettigheder, der er anført i denne licens.

Eksportbegrænsninger

WinZip er underlagt visse af den amerikanske regerings eksportbegrænsninger. Hvis du er (a) i et land, som eksport fra USA begrænses til af antiterrorismegrunde, eller statsborger i et sådant land, uanset placering, (b) i et land, som er omfattet af et amerikansk embargo, eller som USA har begrænset eksport af varer og tjenester til, eller statsborger i et sådant land, uanset placering, eller (c) en person eller enhed, som har fået forbud mod at deltage i eksporttransaktioner fra USA af et hvilket som helst amerikansk regeringsbureau, så må du ikke installere, downloade, tilgå, bruge eller licensere WinZip. Ved at acceptere denne licens erklærer du og indestår du over for WinZip Computing for, (1) at du ikke matcher kriterierne anført i (a), (b) eller (c) ovenfor, (2) at du ikke vil eksportere eller geneksportere WinZip til noget land eller nogen person eller enhed, der er genstand for amerikanske eksportbegrænsninger, herunder personer og enheder, der matcher kriterierne anført i (a), (b) eller (c) ovenfor, og (3) at hverken det amerikanske bureau for industri og sikkerhed (United States Bureau of Industry and Security) eller noget andet amerikansk føderalt bureau har suspenderet, tilbagekaldt eller afslået dine eksportprivilegier.

Links til tredjepartswebsteder

WinZip Computings websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder, som ikke kontrolleres af WinZip Computing. WinZip Computing fremsætter ingen erklæringer på nogen måde om noget andet websted, som du måtte have tilgået via WinZip Computings websted. Når du besøger et andet websted end WinZip Computings, gør du dette på egen risiko, og WinZip Computing er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen oplysninger, data, meninger, råd eller erklæringer på disse websteder. WinZip Computing angiver kun disse links som en bekvemmelighed, og medtagelsen af disse links antyder ikke, at WinZip Computing bifalder eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af disse websteder.

Gældende lov og jurisdiktion

Dette websted (undtagen websteder, der linkes til) kontrolleres af WinZip Computing fra virksomhedens kontorer i delstaten Connecticut, USA. Ved at tilgå dette websted accepterer du og WinZip Computing, at alle anliggender i forbindelse med din adgang til eller brug af dette websted er underlagt lovgivningen i delstaten Connecticut, USA, uden hensyntagen til dennes lovkonfliktprincipper. Du og WinZip Computing accepterer også hermed alene at være underlagt den personlige jurisdiktion og det personlige værneting ved domstolene i Hartford County, Connecticut, USA, med hensyn til disse anliggender. WinZip Computing fremsætter ingen erklæringer om, at materialer på dette websted er passende eller tilgængelige til brug andre steder, og det er forbudt at tilgå dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt. De, der vælger at tilgå dette websted fra andre steder, gør dette på deres eget initiativ og er selv ansvarlige for at overholde de lokale love.

Oplysninger om varemærker

De produkter, mærkenavne, varemærker, logoer og tjenestemærker ("mærker"), der vises på dette websted, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende WinZip Computing eller andre tredjeparter. Du må ikke anvende disse mærker uden forudgående skriftligt samtykke fra WinZip Computing eller den tredjepart, som måtte eje mærkerne. Visning af tredjepartsvaremærker på dette websted udgør ikke et bifald eller en anbefaling af disse tredjeparter og har ikke til hensigt at antyde, at disse tredjeparter bifalder eller har nogen tilknytning til WinZip Computing, medmindre andet er angivet. "WinZip" er et registreret varemærke tilhørende Corel Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Windows-logoet og Windows Vista-startknappen er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Intel and Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation og Intel Corporations datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Adobe og Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Autodesk and AutoCAD er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Autodesk, Inc. i USA og/eller andre lande.