Gebruiksvoorwaarden

Corel Corporation ("WinZip Computing") stelt informatie, materiaal en producten beschikbaar op deze Website, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door toegang te verkrijgen tot deze Website, geeft u aan akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden. WinZip Computing behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U kunt de meest up-to-date versie van deze Gebruiksvoorwaarden raadplegen door op de link "Gebruiksvoorwaarden" onder aan onze webpagina's te klikken.

Copyright

Op de informatie op deze website is auteursrecht van toepassing:

Copyright © Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij dit hierin uitdrukkelijk wordt toegestaan, mag geen enkel deel van de informatie op deze Website in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van WinZip Computing.

Gebruik van Software

Software en begeleidende documentatie die via downloaden op deze Website beschikbaar worden gesteld, zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van WinZip Computing en/of zijn gelieerde bedrijven of licentiegevers. Op het gebruik van de software zijn de voorwaarden van de geldende licentieovereenkomst van toepassing, die wordt geleverd bij of is opgenomen in de software. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, hebt u geen toestemming om de software te gebruiken.

Gebruik van Informatie op deze website

Tenzij elders op deze Website wordt aangegeven, mag u de documenten die op deze website beschikbaar zijn, weergeven, kopiëren, afdrukken en verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  1. Het document mag alleen voor persoonlijke, niet-commerciële en interne doeleinden en ter informatie worden gebruikt;
  2. Het document mag op geen enkele wijze worden gewijzigd;
  3. Elk exemplaar van het document of gedeelte hiervan moet de bovenstaande auteursrechtverklaring bevatten, evenals de volgende verklaring:
    Dit document mag alleen voor persoonlijke, niet-commerciële en interne doeleinden en ter informatie worden gebruikt.
  4. WinZip Computing behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk willekeurig moment in te trekken en het gebruik zal onmiddellijk worden stopgezet bij ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van WinZip Computing.

De rechten die in dit document worden verleend om de documenten weer te geven, kopiëren, af te drukken en distribueren, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze Website. Elementen van deze Website worden beschermd door zogeheten "trade dress"-wetten (inzake het handelsimago) en andere wetten en mogen, noch als geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd of nagemaakt.

Garanties en vrijwaringen

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERSZINS IS OVEREENGEKOMEN IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U WINZIP COMPUTING, WORDT ALLE INFORMATIE EN SOFTWARE OP DEZE WEBSITE ZONDER ENIGE WIJZIGING EN ZONDER VERDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, GELEVERD, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OVER DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, STATUTEN, GEBRUIK IN EEN BEPAALD BEROEP OF BIJ TRANSACTIES. WINZIP COMPUTING AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OF SOFTWARE OF ANDERE DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN DOOR OF WAARNAAR KOPPELINGEN BESTAAN OP DEZE WEBSITE.

VERWIJZINGEN NAAR BEDRIJVEN, HUN SERVICES EN PRODUCTEN, WORDEN ZONDER ENIGE WIJZIGING GELEVERD EN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. WINZIP COMPUTING IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT OF ER EEN WAARSCHUWING IS GEGEVEN OMTRENT DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OF ENIG VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET HET GEBRUIK, DE AFHANKELIJKHEID VAN OF DE PRESTATIES VAN DEZE INFORMATIE.

DEZE WEBSITE BEVAT MOGELIJK TECHNISCHE OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. ER WORDEN REGELMATIG WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE; DEZE WIJZIGINGEN WORDEN OPGENOMEN IN NIEUWE EDITIES VAN DEZE WEBSITE. WINZIP COMPUTING HEEFT HET RECHT OM OP ELK WILLEKEURIG MOMENT VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN EN/OF HET PROGRAMMA OF DE PROGRAMMA'S DIE WORDEN BESCHREVEN OP DEZE WEBSITE.

Deze Website is toegankelijk vanuit landen over de gehele wereld en bevat mogelijk verwijzingen naar producten, services en programma's die niet in uw land verkrijgbaar zijn. Deze verwijzingen houden niet in dat WinZip Computing dergelijke producten, services of programma's in uw land beschikbaar wil maken.

Privacy

WinZip Computing gebruikt en beschermt uw gegevens, zoals uw naam en adres, in overeenstemming met het Privacybeleid van WinZip Computing. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten een verwijzing naar de inhoud van het Privacybeleid.

Feedback

Tenzij dit nadrukkelijk hierin wordt verklaard of in het privacybeleid van WinZip Computing, wordt niet-persoonlijke informatie of niet-persoonlijk materiaal dat aan WinZip Computing wordt verzonden als zijnde NIET-vertrouwelijk beschouwd. Door aan WinZip Computing niet-persoonlijke informatie of niet-persoonlijk materiaal te verzenden (waaronder opmerkingen, feedback, fout- en privacyrapporten of productsuggesties), geeft u WinZip Computing onbeperkte en niet te herroepen toestemming om dergelijke materialen of informatie te vermenigvuldigen, weer te geven, op te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verspreiden en u geeft hiermee tevens aan dat WinZip Computing het recht heeft om ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor enig doel zendt, te gebruiken. Wij zullen uw naam echter niet prijsgeven of anderszins bekendmaken dat u materiaal of andere informatie bij ons hebt ingediend, tenzij: (a) u ons toestemming verleent om dit te doen; (b) wij u eerst op de hoogte stellen dat de materialen of andere informatie die u indient bij een bepaald gedeelte van een site worden/wordt gepubliceerd of anderszins gebruikt met vermelding van uw naam; of (c) wij bij wet verplicht zijn om dit te doen.

Rechten van de overheid van de VS

WinZip is een "commercial item" (commercieel artikel) zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 verkrijgen alle eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid WinZip en de bijbehorende documentatie alleen met de rechten die in deze Licentie worden uiteengezet.

Exportbeperkingen

Op WinZip zijn bepaalde exportbeperkingen van de Amerikaanse overheid van toepassing. Als u zich (a) in een land bevindt waarnaar export vanuit de Verenigde Staten wordt beperkt om redenen van terrorismebestrijding of een ingezetene bent van een dergelijk land, ongeacht de locatie, (b) in een land waaraan de Verenigde Staten een exportembargo hebben opgelegd of de export van goederen of services hebben beperkt, of een ingezetene bent van een dergelijk land, ongeacht de locatie, of (c) een personen of entiteit bent met een verbod om deel te nemen aan exporttransacties met de Verenigde Staten opgelegd door een instantie van de Amerikaanse overheid, mag u WinZip niet installeren, downloaden, openen, gebruiken of in licentie geven. Door deze Licentie te aanvaarden, garandeert en verklaart u aan WinZip Computing dat u (1) niet aan de criteria voldoet die zijn uiteengezet in (a), (b) of (c) hierboven, (2) dat u WinZip niet zult exporteren of herexporteren naar enig land, enige persoon of entiteit waarvoor Amerikaanse exportbeperkingen gelden, waaronder de personen en entiteiten die voldoen aan de criteria die zijn uiteengezet in (a), (b) of (c) hierboven en (3) dat noch het United States Bureau of Industry and Security, noch enige andere federale Amerikaanse instantie uw exportrechten heeft ingetrokken, opgeschort of geweigerd.

Koppelingen naar websites van derde partijen

De Website van WinZip Computing kan koppelingen naar Websites van derden bevatten die niet onder controle van WinZip Computing staan. Winzip Computing doet in geen enkel geval uitspraken over enige andere Website waartoe u mogelijk toegang heeft via de Website van Winzip Computing. Als u toegang krijgt tot een Website die niet van Winzip Computing is, doet u dat op eigen risico en Winzip Computing is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, advies of verklaringen op deze sites. Winzip Computing biedt deze koppelingen alleen als service en het opnemen van dergelijke koppelingen impliceert niet dat Winzip Computing deze sites ondersteunt of enige aansprakelijkheid accepteert voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Website (met uitzondering van sites waarnaar via een koppeling wordt verwezen) wordt beheerd door WinZip Computing vanuit de zetel van het bedrijf in de staat Connecticut in de Verenigde Staten. Door toegang te krijgen tot deze Website, komt u met WinZip Computing overeen dat op alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze website de statuten en wetten van de staat van Connecticut van toepassing zijn, ongeacht de strijdigheid van wettelijke principes aldaar. U en WinZip Computing komen eveneens overeen dat partijen zich onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van Hartford County voor wat betreft dergelijke zaken. WinZip Computing doet geen enkele uitspraak over geschiktheid of beschikbaarheid voor gebruik op andere locaties van materiaal op deze Website, en het verkrijgen van toegang vanuit gebieden waar de inhoud hiervan illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot deze site vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk zich te houden aan de wetten ter plaatse.

Informatie over handelsmerken

De producten, merknamen, handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die worden weergegeven op deze Website zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van WinZip Computing of andere derde partijen. Het is u niet toegestaan om de Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WinZip Computing of genoemde derde partijen die mogelijk eigenaar zijn van de Merken. De weergave van handelsmerken van derde partijen op deze website vormt geen ondersteuning of aanbeveling van deze derde partijen en is niet bedoeld de suggestie te wekken dat dergelijke derde partijen WinZip Computing ondersteunen of enige band hebben met WinZip Computing, tenzij anderszins wordt aangeduid. "WinZip" is een gedeponeerd handelsmerk van Corel Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, het Windows-logo en de knop Start van Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Intel en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Autodesk en AutoCAD zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Autodesk, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen.