DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PEČLIVĚ SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU
S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PŘEČTĚTE

KLIKNUTÍM NA VOLBU „SOUHLASÍM“, ZPŘÍSTUPNĚNÍM, POUŽÍVÁNÍM, INSTALACÍ, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU WINZIP („SOFTWARE“) A DOKUMENTACE VYJADŘUJETE SOUHLAS, ŽE (I) TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JE PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ A PLATNÁ SMLOUVA, (II) ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM A (III) ŽE PODNIKNETE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ KROKY K ZAJIŠTĚNÍ TOHO, ŽE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM NEBUDOU PORUŠENY ŽÁDNOU OSOBOU NEBO ENTITOU POD VAŠÍ KONTROLOU NEBO VE VAŠICH SLUŽBÁCH. POKUD POUŽÍVÁTE SOFTWARE JMÉNEM ORGANIZACE, SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM ZA TUTO ORGANIZACI A PROHLAŠUJETE, ŽE MÁTE OPRÁVNĚNÍ TUTO ORGANIZACI ZAVÁZAT K PLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ TERMÍNY „VY“ A „VAŠE“ ODKAZUJÍ TAKÉ NA TUTO ORGANIZACI. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA NESOUHLASÍTE, NEKLIKEJTE NA VOLBU „SOUHLASÍM“, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEZPŘÍSTUPŇUJTE, NESPOUŠTĚJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. TATO SMLOUVA EULA OBSAHUJE ODVOLÁNÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VÝLUČNÉ NÁHRADY. NÍŽE UVEDENÁ USTANOVENÍ TVOŘÍ ZÁKLAD NAŠÍ SMLOUVY.

Tato smlouva EULA představuje právní smlouvu mezi vámi a společností Corel Corporation, včetně jejích dceřiných společností a dodavatelů jednajících naším jménem (souhrnně nazývané „WinZip“, „nás“, „my“ nebo „náš“). Pokud jste neuzavřeli samostatnou písemnou smlouvu se společností Corel Corporation (dříve VAPC (Lux) S.a.r.L nebo Corel Corporation) ohledně tohoto softwaru, vaše používání se bude řídit touto smlouvou EULA. Tuto smlouvu EULA jsme oprávněni podle svého vlastního uvážení průběžně aktualizovat či měnit. Nejnovější verze této smlouvy EULA se nachází na adrese: https://www.winzip.com/cs/eula.html.

 

TRVALÁ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA
WINZIP
WINZIP COURIER
WINZIP SELF EXTRACTOR
WINZIP MAC EDITION

SOUHLASÍTE-LI S TOUTO SMLOUVOU EULA, JE VÁM POSKYTNUTA OMEZENÁ, OSOBNÍ, CELOSVĚTOVÁ, DÁLE NEZPOPLATNĚNÁ, NEPŘEVODITELNÁ, NESUBLICENCOVATELNÁ, NEPŘENOSNÁ A NEVÝHRADNÍ LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. MÁTE POVOLENO POUŽÍVAT JEDNU (1) KOPII TOHOTO SOFTWARU PRO (I) SOUKROMÉ, NEKOMERČNÍ ÚČELY JAKO SOUKROMÝ UŽIVATEL A/NEBO PRO (II) KOMERČNÍ ÚČELY V KOMERČNÍ ORGANIZACI („FIREMNÍ UŽIVATEL“). TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN NA JEDNU DOMÁCNOST NEBO NA JEDNU ADRESU („ADRESA“). MŮŽETE SI STÁHNOUT A NAINSTALOVAT SOFTWARE NA JEDNO (1) ZAŘÍZENÍ NA JEDNU ADRESU. SOFTWARE NESMÍTE PŘEINSTALOVAT NA JINÉ ZAŘÍZENÍ, POKUD (I) NEDOJDE K SELHÁNÍ PŮVODNÍHO ZAŘÍZENÍ, (II) NEKONTAKTUJETE ZÁKAZNICKÝ SERVIS (HELP@WINZIP.COM) S ŽÁDOSTÍ O SCHVÁLENÍ (A MY VÁM NEPOSKYNTEME AUTORIZAČNÍ KÓD) PŘEINSTALACE SOFTWARU NA NOVÉ ZAŘÍZENÍ A (III) NEDOLOŽÍTE SPOLEČNOSTI WINZIP, ŽE JSTE ODINSTALOVALI SOFTWARE ZE ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SELHALO. SOUKROMÍ A FIREMNÍ UŽIVATELÉ PRODUKTU WINZIP, WINZIP COURIER, WINZIP SELF EXTRACTOR NEBO WINZIP MAC EDITION, KTEŘÍ MAJÍ VÍCE ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. STOLNÍ POČÍTAČ, NOTEBOOK, TABLET A PŘENOSNÝ POČÍTAČ), SI MOHOU STÁHNOUT A NAINSTALOVAT SOFTWARE AŽ DO TŘÍ (3) SYSTÉMŮ NA JEDNU ADRESU, SOFTWARE JE VŠAK MOŽNÉ V JEDNU CHVÍLI POUŽÍVAT POUZE V JEDNOM (1) SYSTÉMU (SOFTWARE NEMŮŽE BÝT SDÍLEN NEBO POUŽÍVÁN NA RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍCH NAJEDNOU). POKUD NAINSTALUJETE SOFTWARE NA ČTVRTÉ ZAŘÍZENÍ NEBO ZAŘÍZENÍ NA JINÉ ADRESE, MUSÍTE SI PRO TATO ZAŘÍZENÍ ZAKOUPIT DALŠÍ LICENCE. POKUD JSTE SI ZAKOUPILI LICENCE SOFTWARU PRO VÍCE UŽIVATELŮ, PAK MŮŽETE KDYKOLI POUŽÍVAT TOLIK KOPIÍ SOFTWARU, KOLIK VLASTNÍTE LICENCÍ PRO VÍCE UŽIVATELŮ.

LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. Na Software je vám poskytována licence, není vám prodáván. FIREMNÍ UŽIVATELÉ: Pokud jste firemním uživatelem, můžete používat software na hardwarovém oddílu, blade serveru nebo terminálovém serveru („virtualizované prostředí“) ke spouštění, používání nebo zpřístupňování softwaru prostřednictvím zařízení vaší organizace přímo připojených k interní síti vaší organizace nebo sítě VPN vaší organizace. Používání softwaru vašimi zaměstnanci (a subdodavateli oprávněnými jednat jménem vaší organizace) prostřednictvím virtualizovaného prostředí je povoleno pouze do maximálního počtu síťových licencí zakoupených vaší organizací. Aby nedošlo k pochybnostem, musíte získat a určit jednu (1) licenci pro každé zařízení, které používá nebo spouští software nebo k němu přistupuje z virtualizovaného prostředí, a pro každé zařízení, na kterém je software nainstalován, spouštěn nebo je k němu přistupováno. Souhlasíte s tím, že pokud software vyžaduje povinnou aktivaci nebo ověření e-mailem, dokončíte proces a poskytnete nám přesné informace. Vaše použití Softwaru je pozastaveno, dokud nebude dokončen proces aktivace a/nebo registrace. Software může obsahovat digitální obrázky, fotografie licencované pro konkrétní použití, kliparty, písma, zvuky a další umělecká díla („Soubory licencované pro konkrétní použití“). Odpovědnosti a omezení týkající se Softwaru platí i pro Soubory licencované pro konkrétní použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou výslovně poskytnuta v této smlouvě EULA. FIREMNÍ UŽIVATELÉ: Pokud jste firma, zavazujete se vést záznamy a udržovat systémy a/nebo postupy, které přesně zaznamenají počet kopií softwaru získaného, nainstalovaného a používaného na vašich zařízeních, a budete uchovávat záznamy po dobu dvou (2) let od data, kdy vaše licence na používání softwaru skončí. Můžeme provést audit (vzdáleně nebo přímo ve vašem zařízení) záznamů a systémů vaší společnosti a zkontrolovat tak, zda vaše instalace softwaru odpovídá platné licenci. Nebudeme provádět více než jeden (1) audit ročně. Pokud audit povede k nálezu, že vaše použití nesplňuje požadavky platné licence, pak si ihned pořídíte platnou licenci nebo ověříte platnost licencí k softwaru.

 

UJEDNÁNÍ PŘEDPLATNÉHO VZTAHUJÍCÍ SE NA
WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE
WINZIP REGISTRY OPTIMIZER

WINZIP DRIVER UPDATER

SOUHLASÍTE-LI S TOUTO SMLOUVOU EULA, JE VÁM POSKYTNUTA ČASOVĚ OMEZENÁ, OSOBNÍ, CELOSVĚTOVÁ, DÁLE NEZPOPLATNĚNÁ, NEPŘEVODITELNÁ, NESUBLICENCOVATELNÁ, NEPŘENOSNÁ A NEVÝHRADNÍ LICENCE NA ZÁKLADĚ PŘEDPLATNÉHO NA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER NEBO WINZIP DRIVER UPDATER. SOFTWARE VÁM JE LICENCOVÁN NA PRINCIPU PŘEDPLATNÉHO PRO POČÁTEČNÍ OBDOBÍ JEDNOHO (1) ROKU („POČÁTEČNÍ OBDOBÍ“) A PŘEDPLATNÉ BUDE AUTOMATICKY OBNOVOVÁNO NA DALŠÍ OBDOBÍ JEDNOHO (1) ROKU („OBDOBÍ OBNOVENÍ“) (SOUHRNNĚ „OBDOBÍ“), DOKUD NEUKONČÍTE PŘEDPLATNÉ UPOZORNĚNÍM NA VÁŠ ZÁMĚR UKONČIT POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU. MÁTE POVOLENO POUŽÍVAT JEDNU (1) KOPII TOHOTO SOFTWARU PRO (I) SOUKROMÉ, NEKOMERČNÍ ÚČELY JAKO SOUKROMÝ UŽIVATEL, A/NEBO PRO (II) KOMERČNÍ ÚČELY V KOMERČNÍ ORGANIZACI („FIREMNÍ UŽIVATEL“). TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN NA JEDNU DOMÁCNOST NEBO NA JEDNU ADRESU („ADRESA“). MŮŽETE SI STÁHNOUT A NAINSTALOVAT SOFTWARE NA JEDNO (1) ZAŘÍZENÍ NA JEDNU ADRESU. SOFTWARE NESMÍTE PŘEINSTALOVAT NA JINÉ ZAŘÍZENÍ, POKUD (I) NEDOJDE K SELHÁNÍ PŮVODNÍHO ZAŘÍZENÍ, (II) NEKONTAKTUJETE ZÁKAZNICKÝ SERVIS (HELP@WINZIP.COM) S ŽÁDOSTÍ O SCHVÁLENÍ (A MY VÁM NEPOSKYNTEME AUTORIZAČNÍ KÓD) PŘEINSTALACE SOFTWARU NA NOVÉ ZAŘÍZENÍ A (III) NEDOLOŽÍTE SPOLEČNOSTI WINZIP, ŽE JSTE ODINSTALOVALI SOFTWARE ZE ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SELHALO. SOUKROMÍ A FIREMNÍ UŽIVATELÉ PRODUKTU WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER NEBO WINZIP DRIVER UPDATER, KTEŘÍ MAJÍ VÍCE ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. STOLNÍ POČÍTAČ, NOTEBOOK, TABLET A PŘENOSNÝ POČÍTAČ), NESMÍ STAHOVAT A INSTALOVAT SOFTWARE NA VÍCE ZAŘÍZENÍ. MŮŽETE SI STÁHNOUT A NAINSTALOVAT SOFTWARE POUZE V JEDNOM (1) SYSTÉMU NA JEDNU ADRESU (SOFTWARE NEMŮŽE BÝT SDÍLEN NEBO POUŽÍVÁN NA RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍCH NAJEDNOU).

STAŽENÍM A INSTALACÍ PRODUKTU WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER NEBO WINZIP DRIVER UPDATER SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST WINZIP MŮŽE KAŽDÝ ROK STRHNOUT Z VAŠÍ KREDITNÍ KARTY ČÁSTKU ZA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ BEZ DALŠÍ AKCE Z VAŠÍ STRANY. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE VAŠE KARTA Z JAKÉHOKOLI DŮVODU ODMÍTNUTA, ČÁSTKA PŘEDPLATNÉHO BUDE STÁLE DLUŽNÁ SPOLEČNOSTI WINZIP A VY NÁM BEZ PRODLENÍ POSKYTNETE JINOU KREDITNÍ KARTU PRO ÚČELY AUTOMATICKÉ PLATBY. VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU PODLÉHÁ VAŠÍ PLATBĚ ČÁSTKY PŘEDPLATNÉ A JE JÍ PODMÍNĚNO. MUSÍTE POSKYTNOUT OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU UKONČIT PŘEDPLATNÉ PĚT (5) PRACOVNÍCH DNÍ PŘED KONCEM POČÁTEČNÍHO OBODBÍ NEBO PĚT (5) PRACOVNÍCH DNÍ PŘED KONCEM OBDOBÍ OBNOVENÍ PŘÍSLUŠNÉHO OBDOBÍ OBNOVENÍ, JINAK BUDE VAŠE PŘEDPLATNÉ OBNOVENO PRO DALŠÍ OBDOBÍ. BĚHEM KAŽDÉHO OBDOBÍ OBNOVENÍ BUDE PO OBDRŽENÍ PLATBY ČÁSTKA PŘEDPLATNÉHO NEVRATNÁ A NEZRUŠITELNÁ. POKUD SE ROZHODNETE UKONČIT PŘEDPLATNÉ NEBO NEPOSKYTNETE NOVOU KREDITNÍ KARTU VYŽADOVANOU PRO PLATBU, SOFTWARE OBSAHUJE KÓD UZAMČENÍ, KTERÝ AUTOMATICKY UZAMKNE SOFTWRE NA KONCI OBDOBÍ A ZABRÁNÍ VÁM V POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, DOKUD NEZÍSKÁTE NOVÝ REGISTRAČNÍ KÓD. NOVÝ REGISTRAČNÍ KÓD OBDRŽÍTE POUZE POTÉ, CO OBDRŽÍME NOVOU KREDITNÍ KARTU A PLATBU (V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ KREDITNÍ KARTY), NEBO PO OBNOVENÍ PŘEPLATNÉHO (V PŘÍPADĚ DŘÍVĚJŠÍHO UKONČENÍ PŘEDPLATNÉHO). POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU PŘED ZAČÁTKEM NEBO PO SKONČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO NEBO POKUS O ZMAŘENÍ ČASOVÉ KONTROLY VYPNUTÍM FUNKCE V SOFTWARU SE POVAŽUJE ZA NEOPRÁVNĚNÉ POUŽÍVÁNÍ A PŘEDSTAVUJE ZÁSADNÍ PORUŠENÍ SMLOUVY EULA A PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. CHCETE-LI NÁM ODESLAT UPOZORNĚNÍ NA ZÁMĚR UKONČIT PŘEDPLATNÉ, KONTAKTUJTE TÝM ZÁKAZNICKÉ PODPORY NA ADRESE HELP@WINZIP.COM.

LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. Na Software je vám poskytována licence, není vám prodáván. Souhlasíte s tím, že pokud software vyžaduje povinnou aktivaci nebo ověření e-mailem, dokončíte proces a poskytnete společnosti WinZip přesné informace. Vaše použití Softwaru je pozastaveno, dokud nebude dokončen proces aktivace a/nebo registrace. Software může obsahovat digitální obrázky, fotografie licencované pro konkrétní použití, kliparty, písma, zvuky a další umělecká díla („Soubory licencované pro konkrétní použití“). Odpovědnosti a omezení týkající se Softwaru platí i pro Soubory licencované pro konkrétní použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou výslovně poskytnuta v této smlouvě EULA. FIREMNÍ UŽIVATELÉ: Pokud jste firma, zavazujete se vést záznamy a udržovat systémy a/nebo postupy, které přesně zaznamenají počet kopií softwaru získaného, nainstalovaného a používaného na vašich zařízeních, a budete uchovávat záznamy po dobu dvou (2) let od data, kdy vaše licence na používání softwaru skončí. Můžeme provést audit (vzdáleně nebo přímo ve vašem zařízení) záznamů a systémů vaší společnosti a zkontrolovat tak, zda vaše instalace softwaru odpovídá platné licenci. Nebudeme provádět více než jeden (1) audit ročně. Pokud audit povede k nálezu, že vaše použití nesplňuje požadavky platné licence, pak si ihned pořídíte platnou licenci nebo ověříte platnost licencí k softwaru.

UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA
PŘEDPLATNÉ I TRVALÉ LICENCE

VAŠE ODPOVĚDNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. S ohledem na vaše používání Softwaru podle této smlouvy EULA máte některé odpovědnosti. Software může zahrnovat aktivaci produktu a jiné technologie navržené k ochraně před neoprávněným používáním a kopírováním. Nesmíte prodávat, pronajímat, přeprodávat ani půjčovat žádné verze softwaru (včetně vyhodnocovací verze softwaru). Pokud zakoupíte Software jako dárek třetí osobě, musí tato třetí osoba přijmout podmínky této smlouvy EULA před použitím Softwaru. Nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, dešifrování, překlad, rekonstrukci, transformaci nebo extrakci softwaru nebo jakékoli části softwaru. Nesmíte zabalit software nebo spustitelné soubory softwaru (např. EXE, .MSI, .ISO nebo .DMG nebo podobné spustitelné soubory zatím neznámé nebo v budoucnu vyvinuté) s nabídkami nebo doplňky k softwaru třetích stran, pokud tak nečiníte podle samostatné výslovné, písemné, v plné míře splněné smlouvy se společností WinZip. Zatímco my vlastníme náš software, vy vlastníte a jste odpovědní za obsah („obsah“), který pro sebe vytvoříte nebo jste vytvořili prostřednictvím našeho softwaru (včetně všech doplňků nebo přídavných modulů našeho softwaru, který pro sebe vytvoříte nebo jste vytvořili). Souhlasíte s tím, že ve spojení s vaším používáním softwaru jste odpovědní za přímé a/nebo nepřímé následky spojené s jakýmkoli (i) obsahem, který vytvoříte, a (ii) fotografiemi nebo obrázky třetí strany, které použijete nebo změníte při vytváření svého obsahu, a to obzvláště v situacích, kdy sdílíte obsah s rodinou, přáteli, klienty a/nebo s jinými třetími stranami, včetně členů sociálních sítí (například Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter atd.) nebo sítí cloudových služeb nebo sdílení souborů (např. Google Drive, Sky Drive, Dropbox, box.net atd.). Společnost WinZip nemůže monitorovat ani kontrolovat, co sociální sítě, sítě sdílení souborů nebo sítě cloudových služeb třetí strany nebo členové či uživatelé takových webů s vámi sdíleným obsahem dělají. Jste odpovědní za ověření přesnosti a kompletnosti svého obsahu (např. technických ilustrací nebo diagramů pro provozní příručky, katalogy součástí, schémata, schémata elektrického zapojení, montážní pokyny, příručky pro údržbu, architektonické prezentace nebo jiné materiály, které vytvoříte a/nebo změníte pomocí našeho softwaru). Na základě Softwaru nesmíte vytvářet odvozená díla ani jej upravovat. Souhlasíte a zaručuje nám, že dodržíte všechny platné zákony a předpisy, kterými se řídí vaše použití Softwaru, včetně ochrany dat a osobních údajů. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Software žádným způsobem, který je nezákonný, nebo který porušuje práva třetí strany. Pokud budeme žalováni nebo proti nám bude vznesen třetí stranou nárok v důsledku (i) vašeho jednání, (ii) vašeho zanedbání jednat správně v požadovaných případech nebo (iii) vašeho obsahu, pak souhlasíte s tím, že budete společnost WinZip bránit a chránit a odškodníte ji. Na zařízení se vám mohou stáhnout aktualizace, opravy chyb, vylepšení funkcí nebo další data související se softwarem (souhrnně „aktualizace“) a to s upozorněním popisujícím, co je v aktualizaci zahrnuto a jaký je její účel. Budete se muset rozhodnout, zda chcete nainstalovat aktualizaci na zařízení, nebo se odhlásit a aktualizaci nenainstalovat. Pokud aktualizaci nenainstalujete, software nemusí fungovat správně.

NAŠE PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Software je chráněn podle zákonů USA a Kanady na ochranu práv na duševní vlastnictví a ustanoveními mezinárodních práv na duševní vlastnictví a mezinárodních smluv. Proto nesmíte software distribuovat bez našeho svolení. Pokud si zakoupíte nebo stáhnete Software v Číně, Indii, Indonésii nebo ve Vietnamu, nesmíte z žádného důvodu kopírovat Software ani tištěné materiály, které jsou k Softwaru dodávány. Pokud si zakoupíte nebo stáhnete software v zemi, která podle této smlouvy EULA není zakázána, můžete si zhotovit pouze jednu (1) kopii Softwaru nebo uchovat jednu (1) kopii softwaru na jednom pevném disku pro účely zálohy nebo archivace. Pouze pro účely zálohy nebo archivace si můžete buď zhotovit pouze jednu (1) kopii softwaru a tištěných materiálů nebo si můžete vytisknout jednu (1) kopii uživatelské dokumentace, pokud jste software stáhli, nebo si můžete zhotovit jednu (1) kopii softwaru a tištěných materiálů (nebo uživatelské dokumentace) na jednom pevném disku. Jinak Software ani tištěné materiály dodané k Softwaru (nebo tištěné kopie jakékoli uživatelské dokumentace, pokud jste si Software stáhli) kopírovat nesmíte. Souhlasíte s tím, že WinZip, loga WinZip a další ochranné známky společnosti WinZip, známky služeb a grafické prvky jsou ochrannými známkami společnosti Corel Corporation (některé v USA a/nebo dalších zemích) nebo ochrannými známkami partnerů společnosti Corel („známky“). Není vám uděleno právo používat Známky bez povolení vlastníka. Nebudete odstraňovat, blokovat ani nijak měnit žádná upozornění o vlastnictví, která jsou přiložena k Softwaru nebo v něm obsažena. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo kdykoli přestat prodávat, distribuovat, udržovat nebo aktualizovat Software (nebo některou jeho část) a služby nebo nabídky.

AUDITOVÁNÍ POUŽITÍ, PIRÁTSTVÍ A ZÁSADY NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Náš audit a sběr dat a vaše použití softwaru podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti Corel Corporation (https://www.winzip.com/win/cs/privacy.html). Můžeme provádět audit vašeho použití softwaru s ohledem na účely ochrany před pirátstvím, ověřovat platnost registrace a identifikovat, zda jsou k dispozici nové aktualizace pro vaše zařízení, a to předtím, než vám zašleme upozornění o instalaci nové aktualizace softwaru a dále s ohledem na vaše použití softwaru. Souhlasíte s tím, že Software zasílá data o používání (například počet instancí spuštění Softwaru, adresu IP a/nebo verze Softwaru), a to pro účely registrace, ověření, používání a auditování a vynucování protipirátské ochrany.
 
PŘEDKOMERČNÍ VERZE NEBO BETAVERZE SOFTWARU. Pokud je software, který jste obdrželi s touto smlouvou EULA, předkomerční verzí nebo betaverzí, berete na vědomí, že software (i) představuje důvěrné informace společnosti WinZip, poskytovatelů licencí a dodavatelů a (ii) nepředstavuje finální produkt společnosti WinZip. Nemáte právo (i) upravovat, vylepšovat, adaptovat, měnit nebo předkládat takový software ani vytvářet odvozená díla; (ii) slučovat nebo balit software s jiným softwarem; (iii) sublicencovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, exportovat nebo jinak převádět nebo distribuovat software třetím stranám; (iv) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozkládat nebo se jinak pokoušet o derivaci zdrojového kódu softwaru; (v) jinak používat nebo kopírovat software. Software může obsahovat chyby, vady nebo další problémy, které mohou způsobit poruchu počítačového systému a ztrátu dat. VEŠKERÉ PŘEDBĚŽNÉ VERZE ČI BETAVERZE SOFTWARU JSOU PROTO POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A SPOLEČNOST WINZIP SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK ČI ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM, AŤ JIŽ JAKÉHOKOLI DRUHU.

VYHODNOCOVACÍ SOFTWARE. V případě licence s pevným obdobím, jako je zkušební verze, začíná licence na používání softwaru platit při instalaci a bude platit po námi určenou dobu. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA, pokud (i) je software v příslušné uživatelské dokumentaci označen jako demonstrační, vyhodnocovací, zkušební, „neprodejná“ („NFS“) nebo „opakovaně neprodejná“ („NFR“) verze („vyhodnocovací verze“) nebo (ii) jste získali software bezplatně, na vaše používání softwaru se budou vztahovat následující podmínky: (a) Pomocí hmotných fyzických médií (například kompaktní disky) můžete pouze pro účely vyhodnocování (a za žádným jiným účelem) vytvořit tolik přesných kopií softwaru, kolik potřebujete; (b) Můžete bezplatně distribuovat jednotlivé přesné kopie softwaru pouze za účely vyhodnocování (a za žádnými jinými účely). Termín „přesná kopie“ označuje soubor, který je například identický s distribučním souborem WinZip dostupným na adrese www.winzip.com; (c) Nesmíte distribuovat software s jiným produktem ani balit software nebo spustitelné soubory softwaru (.EXE, .MSI, .ISO nebo .DMG nebo podobné spustitelné soubory zatím neznámé nebo v budoucnu vyvinuté) s nabídkami nebo doplňky k softwaru třetích stran; (d) Pokud budete distribuovat software, můžete tak učinit prostřednictvím elektronického stažení nebo e-mailem, ale nikoli prostřednictvím hromadných zpráv, spamu nebo nevyžádaných e-mailů. Pokud tak není uvedeno v samostatné, výslovné, písemné a v plné míře splněné smlouvě se společností WinZip, nesmíte náš software používat pro konkurenční analýzu nebo komerční, profesionální či jiné ziskové účely. Berete na vědomí, že na konci vyhodnocovacího období musíte buď přestat Software používat, nebo, pokud jej chcete dále používat, za něj zaplatit. Pokud za něj nezaplatíte, vaše licence pozbývá platnosti. Po uplynutí vyhodnocovací doby musíte vyhodnocovací verzi ihned přestat používat a odstranit a zničit všechny elektronické kopie vyhodnocovací verze, kromě jiného včetně veškeré uživatelské dokumentace, která mohla být poskytnuta jako součást pro vyhodnocení, ze svého počítače nebo jakéhokoli jiného počítačového zařízení, ve kterém byla vyhodnocovací verze nainstalována. NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ VYHONOCOVACÍ VERZE, POUŽITÍ VYHODNOCOVACÍ VERZE MIMO PŘÍSLUŠNÉ PEVNÉ OBDOBÍ NEBO POKUS O ZMAŘENÍ ČASOVÉ KONTROLY VYPNUTÍM FUNKCE VE VYHODNOCOVACÍ VERZI SE POVAŽUJE ZA NEOPRÁVNĚNÉ POUŽÍVÁNÍ A PŘEDSTAVUJE ZÁSADNÍ PORUŠENÍ SMLOUVY EULA A PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK AUTOMATICKÉ A OKAMŽITÉ UKONČENÍ VAŠÍ LICENCE K POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU.

OMEZENÁ A EXKLUZIVNÍ ZÁRUKA (PRO ZEMĚ, KTERÉ NEJSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY V ČÁSTI „DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY EULA“). Pokud jste si zakoupili Software na počítačovém disku, pak společnost WinZip zaručuje, že médium, na kterém je software dodán, bude při normálním používání bez závad na materiálu a řemeslném zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení softwaru. Software bude při řádném nainstalování a při normálním používání splňovat funkce a vlastnosti stanovené v dokumentaci dodané k Softwaru, nicméně Software může obsahovat normální chyby a vady. Proto je Software poskytován „JAK JE“ s ujednáním, že občas budou poskytovány opravy chyb a aktualizace. Tato záruka je platná pouze pro původního kupce Softwaru. POKUD JE DISK VADNÝ, VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WINZIP A VAŠE VÝHRADNÍ NÁHRADA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO ZÁRUKY BUDE SPOČÍVAT VE VÝMĚNĚ VADNÉHO POČÍTAČOVÉHO DISKU, A TO POKUD NÁM VADNÝ DISK VRÁTÍTE S KOPIÍ NÁKUPNÍ STVRZENKY. Vaše právo na výměnu Softwaru zaniká, pokud k poškození disku došlo v důsledku nehody, zneužití nebo nesprávného použití. Na jakýkoli náhradní Software bude poskytnuta záruka po zbytek původní záruční doby. PŘEJÍMÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR, INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM SPOLEČNOST WINZIP ODVOLÁVÁ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA S OHLEDEM NA SOFTWARE A DODANÉ TIŠTĚNÉ DOKUMENTY. Toto ustanovení nenarušuje právo vlády USA vymáhat postihy za podvody nebo zločiny vzniklé v souvislosti s touto smlouvou EULA podle libovolného federálního zákona o podvodech, včetně zákona False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZÁRUK, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V takových případech může společnost WinZip napravit podstatné vady softwaru podle svého přiměřeného uvážení (i) poskytnutím opravy, aktualizace nebo výměny softwaru nebo (ii) požádáním o vrácení softwaru a zrušením této smlouvy EULA. Ke slevě z nákupní ceny nebo odstoupení od této smlouvy EULA jste oprávněni pouze v případě, že společnost WinZip ani po uplynutí přiměřené doby vadu opakovaně neodstranila. Pokud jste spotřebitel, vaše nároky podle tohoto odstavce jsou časově omezeny intervalem dvaceti čtyř (24) měsíců; pokud jste společnost, vaše nároky podle tohoto odstavce jsou časově omezeny intervalem dvanácti (12) měsíců. Pokud jakýmkoli způsobem změníte software bez předchozího schválení společností WinZip, společnost WinZip závady způsobené takovou změnou neodstraní a vy budete odpovědní za všechny škody způsobené společnosti WinZip v důsledku vámi provedených neoprávněných změn. POKUD NAINSTALUJETE PŘEDBĚŽNOU VERZI PRODUKTŮ TAKTO OZNAČENOU, ČINÍTE TAK NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. Předběžné verze produktů se mohou používat pouze pro účely testování v testovacím prostředí a nesmí být používány pro produkční účely. Chcete-li vznést nároky v rámci reklamace, musíte oddělení zákaznických služeb společnosti WinZip (help@winzip.com) poskytnout podrobný popis chyby nebo na žádost společnosti WinZip vrátit software společně s informacemi o autorizaci reklamace, které vám sdělí společnost WinZip, společnosti Corel Corporation na adresu: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Další informace o záruce vám poskytne oddělení zákaznických služeb společnosti WinZip na adrese help@winzip.com.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA MATERIÁLY OPEN SOURCE. SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT MATERIÁLY „OPEN SOURCE“ (NAPŘ. JAKÝKOLI SOFTWARE PODLÉHAJÍCÍ LICENCÍM OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE NEBO LICENCI VEŘEJNÉ DOMÉNY ČI PODOBNÉ LICENCI). SPOLEČNOST WINZIP NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, PŘÍMOU ANI NEPŘÍMOU, ZA MATERIÁLY OPEN SOURCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU.

NEPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY (PRO ZEMĚ, KTERÉ NEJSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY V ČÁSTI „DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY EULA“)
ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SOFTWARU NEBO JÍM SESTAVENÝCH. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDOU SPOLEČNOST WINZIP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (KROMĚ JINÉHO ZA ZTRÁTY PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, I KDYŽ BYLA DANÁ STRANA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WINZIP VŮČI VÁM PŘEKRAČOVAT ČÁSTKU VÁMI ZAPLACENOU ZA SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA ZANEDBÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁHRADY.

NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH MŮŽE BÝT SPOLEČNOST WINZIP VŮČI VÁM ODPOVĚDNÁ (I) KROMĚ JINÉHO ZA ŠKODY, KTERÉ JSTE UTRPĚLI VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU EULA, POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÉ ŠKODY BYLY ZPŮSOBENY ZÁMĚRNÝM NEBO HRUBĚ NEDBALÝM JEDNÁNÍM ZE STRANY SPOLEČNOSTI WINZIP; A (II) ZA TY TYPICKÉ ŠKODY, KTERÉ BYLY PŘIMĚŘENĚ PŘEDVÍDATELNÉ A KTERÉ BYLY ZPŮSOBĚNY JINÝM NEDBALÝM PORUŠENÍM ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI SPOLEČNOSTI WINZIP. JAKÁKOLI DALŠÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WINZIP JE VYLOUČENA. TATO VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD OBZVLÁŠTĚ S OHLEDEM NA JAKÉKOLI PŘEDBĚŽNÉ SMLUVNÍ NEBO DODATEČNÉ SMLUVNÍ NÁROKY. Tato omezení však neplatí pro jakoukoli povinnou odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů upravujících odpovědnost za produkty, ani pro žádné škody způsobené v důsledku porušení výslovné záruky v takovém rozsahu, ve kterém byla taková výslovná záruka určena k ochraně spotřebitelů před konkrétní utrpěnou škodou, a ani pro žádné škody způsobené ztrátou života, zraněním nebo ublížením na zdraví.

OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY USA. S ohledem na akvizici softwaru pro organizační jednotku nebo agenturu vlády USA („vláda“) je software klasifikován jako „komerční počítačový software“ podle definice tohoto termínu v příslušných ujednáních pravidel Federal Acquisition Regulation („FAR“) a jejich dodatků, včetně dodatku Ministerstva obrany Spojených států amerických („DoD“) k pravidlům FAR („DFARS“). Vývoj softwaru byl financován plně ze soukromých zdrojů a žádná část softwaru nebyla prvotně vytvořena při plnění smlouvy s vládou. Pokud je software poskytnut pro použití ze strany DoD, software bude dodán podle podmínek této smlouvy EULA a (i) v souladu s DFARS 227.7202-1(a) a 227.7202-3(a); nebo (ii) s omezenými právy v souladu s DFARS 252-227-7013 (c)(1)(ii)(OCT 1988), podle příslušnosti. Pokud je software poskytnut pro použití ze strany jiné federální agentury než DoD, software je omezený počítačový software dodávaný podle podmínek této smlouvy EULA a (i) FAR 12.212(a); (ii) FAR 52.227-19; nebo (iii) FAR 52.227-14 (ALT III), podle příslušnosti. Dodavatelem/výrobcem je společnost Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, Kanada, K1Z 8R7.

EXPORTNÍ OMEZENÍ. Pokud jste v zemi, na které bylo uvaleno embargo USA, nebo jste na seznamu Ministerstva financí USA se zvláštně vyhrazenými státními příslušníky, nesmíte se účastnit komerčních aktivit s námi nebo našimi autorizovanými prodejci. Nesmíte stáhnout, distribuovat, exportovat, reexportovat nebo redistribuovat Software, včetně sharewarového produktu WinZip, (i) státnímu příslušníkovi nebo rezidentovi jakékoli země, na kterou USA uvalily embargo na zboží, nebo (ii) komukoli na seznamu Ministerstva financí USA se zvláštně vyhrazenými státními příslušníky nebo v tabulce Ministerstva obchodu USA s odmítnutými objednávkami. Stažením nebo použitím Softwaru souhlasíte a zaručujete, že nesídlíte v žádné takové zemi ani nejste pod kontrolou takové země, státního příslušníka nebo rezidenta, ani nejste na žádném takovém uvedeném seznamu. Kromě případů samostatně výslovně písemně smluvně dohodnutých se společností WinZip nesmíte kupovat licenci na používání softwaru pro účel exportování do země jiné, než je původní země prodeje, ani nesmíte využívat služby zakoupení licence pro použití softwaru od třetí strany, pokud by taková činnost vyžadovala, aby vám třetí strana zaslala software (jakýmikoli prostředky, elektronicky nebo jinak) do země jiné, než je původní země prodeje.

OBECNÁ USTANOVENÍ. Pokud jste zakoupili nebo stáhnuli Software v USA, řídí se tato smlouva EULA zákony USA a státu Kalifornie bez odkazu na střet právních principů. Jakýkoli spor mezi vámi a společností WinZip týkající se této smlouvy EULA bude podléhat exkluzivně příslušnému státnímu soudu a federálním soudům státu Kalifornie. Tato smlouva EULA specificky vylučuje Úmluvu OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží a jakoukoli legislativu implementující takovou Úmluvu, pokud by byla jinak platná. Kromě toho, jak je zde výslovně uvedeno v rozsahu povoleném příslušným zákonem, nebude tato smlouva EULA předjímat nevylučitelná, statutární práva jakéhokoli spotřebitele. Pokud jste získali software v Kanadě a pokud to není výslovně zakázáno místními zákony, řídí se tato smlouva EULA zákony platnými v provincii Ontario v Kanadě. Jakýkoli spor mezi vámi a společností WinZip týkající se této smlouvy EULA bude podléhat výhradně příslušnému federálnímu soudu a provinčnímu soudu v Torontu v Ontariu. Pokud jste získali Software v Evropské unii, na Islandu, v Norsku nebo ve Švýcarsku, pak pro vás platí místní zákon. Pokud jste získali Software v kterékoli jiné zemi, pak může platit místní zákon. Tato smlouva EULA je úplnou smlouvou mezi vámi a společností WinZip a nahrazuje jakoukoli další komunikaci nebo reklamy s ohledem na software a dokumentaci. Software nebo jakákoli jeho funkce nebo část nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve všech zemích. Pokud vám společnost WinZip poskytla překlad této smlouvy EULA z anglického jazyka, souhlasíte s tím, že překlad je pouze pro vaše pohodlí a že právně závazná je pro vás anglická verze této smlouvy EULA, nikoli překlad. Verze této smlouvy EULA v anglickém jazyce a nikoli její překlady budou rozhodující v případě rozporu mezi verzí v anglickém jazyce a překladem. Původní verzi této smlouvy EULA v anglickém jazyce najdete na adrese https://www.winzip.com/en/eula.html.

Pokud je nějaké ustanovení této smlouvy EULA shledáno podle příslušného zákona nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, bude takové ustanovení nebo jeho část neplatná v rámci jurisdikce, ve které je nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná, avšak pouze v rozsahu její nezákonnosti, neplatnosti nebo nevynutitelnosti a bude považována za upravenou v rozsahu nutném pro dosažení shody s příslušným zákonem tak, aby byl zajištěn maximální efekt úmyslu stran. Žádná podmínka ani žádné ustanovení této smlouvy EULA nebudou považovány za odmítnuté a žádné porušení nebude omluveno, pokud není toto odmítnutí písemné a podepsané jménem strany, proti které bylo toto odmítnutí uplatněno. Žádné odmítnutí (výslovné nebo odvozené) neustaví souhlas s žádným jiným, odlišným nebo následným porušením, ani jeho odmítnutí nebo omluvení. Žádné modifikace nebo změny této smlouvy EULA nebudou pro společnost WinZip závazné, pokud nejsou písemné a řádně uzavřené mezi vámi a autorizovaným zástupcem společnosti WinZip.

Některé verze softwaru WinZip nemusí být kompatibilní s různými operačními systémy a společnost WinZip nemusí vydávat další aktualizace. Software nemusí být kompatibilní s operačními systémy počítače, které si zakoupíte nyní nebo v budoucnosti.

Berete na vědomí, že software může být integrován do softwaru a jiné technologie vlastněné a kontrolované třetími stranami. Smlouva EULA zůstává s tímto začleněním účinná. Veškerý software nebo technologie třetích stran, které mohou být distribuovány společně se softwarem, mohou podléhat vašemu výslovnému přijetí licenční smlouvy s třetí stranou a vaše použití tohoto softwaru představuje přijetí takovýchto podmínek. Poskytovatel licence pro společnost WinZip bude přímý a určený příjemce smlouvy EULA třetí strany.

 

DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY EULA

ŠIFROVACÍ TECHNOLOGIE OBSAŽENÉ V PRODUKTECH WINZIP:
SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST WINZIP NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE ŠIFROVACÍ TECHNOLOGIE OBSAŽENÉ V SOFTWARU JSOU ZCELA ZABEZPEČENÉ PŘED DEŠIFROVÁNÍM TŘETÍ STRANOU. SPOLEČNOST WINZIP PROTO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S DEŠIFROVÁNÍM VAŠICH SOUBORŮ NEBO PŘÍSTUPEM K NIM ZE STRANY TŘETÍCH STRAN.

Samorozbalovací soubory Zip vytvořené ve zkušební verzi softwaru Self Extractor společnosti WinZip mohou obsahovat rozbalovací software („rozbalovací software“). Rozbalovací software nesmíte měnit ani upravovat ani k tomu udělit jiné osobě povolení. Za žádných okolností nejste licencování k distribuci rozbalovacího softwaru. Pokud vytvoříte samorozbalovací soubory Zip pomocí vyhodnocovací verze softwaru WinZip Self Extractor, nesmíte předat soubory Zip třetí straně. Plně licencovanou verzi (jinou než zkušební verzi) softwaru WinZip Self Extractor však lze použít k vytvoření neomezeného počtu volně distribuovatelných, bezplatných, samorozbalovacích souborů Zip v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE SOFTWARU SÍDLÍCÍ V NĚMECKU NEBO RAKOUSKU:
Pokud jste obdrželi software v Německu nebo Rakousku a tato země je vaším zákonným místem trvalého pobytu, pak pro vás budou platit německé a rakouské právní předpisy upravující odpovědnost za produkt a další právní předpisy na ochranu spotřebitele s ohledem na náhrady za vadné zboží a podle nich se budou řídit všechny neshody mezi takovými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy EULA uvedenými výše.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE HARDWARU NEBO SOFTWARU SÍDLÍCÍ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ:
Pokud (i) jednáte jako spotřebitel se zákonným bydlištěm ve Spojeném království; (ii) uzavřeli jste tuto smlouvu EULA ve Spojeném království a (iii) získali jste software ve Spojeném království („spotřebitel“), pak pro vás budou platit ustanovení o omezení odpovědnosti a záruk uvedené v příslušných zákonech na ochranu spotřebitele a o zárukách platných ve Spojeném království a podle nich se budou řídit všechny neshody mezi takovými zákony a ustanoveními této smlouvy EULA uvedené výše.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE HARDWARU NEBO SOFTWARU SÍDLÍCÍ V AUSTRÁLII: OMEZENÁ ZÁRUKA (POUZE AUSTRALŠTÍ SPOTŘEBITELÉ):
Naše zboží je dodáváno se zárukami, které nelze na základě australského spotřebitelského zákona vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě „podstatné vady“ a náhradu za případnou další rozumně předvídatelnou ztrátu či škodu. Dále máte nárok na opravu či výměnu zboží, pokud zboží nedosahuje uspokojivé kvality a vada nepředstavuje podstatnou vadu. Termín „podstatná vada“ je definován australským spotřebitelským zákonem a zahrnuje zejména případy, kdy zboží je podstatným způsobem nevhodné k danému účelu a nelze snadno a v rozumné době zajistit nápravu tak, aby bylo k tomuto účelu vhodné, nebo když zboží bylo dodáno na základě popisu a v jednom či více podstatných ohledech se od tohoto popisu odchyluje. Záruka podle této části je poskytována společností Corel Corporation se sídlem 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Zaručujeme, že médium, na kterém je Software dodán, bude za normálního používání bez závad na materiálu a řemeslném zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení Softwaru z vaší strany. Výhody poskytované touto výslovnou zárukou jsou dodatečné k veškerým dalším právům a nápravným prostředkům, které spotřebiteli vyplývají z právních předpisů s ohledem na zboží či služby, k nimž se záruka vztahuje. Software bude při řádném nainstalování a při normálním používání splňovat funkce a vlastnosti stanovené v dokumentaci dodané k Softwaru, nicméně Software může obsahovat normální chyby a vady. Průběžně budou poskytovány opravy chyb a Aktualizace. Jestliže je disk vadný, potom – aniž by tím byly omezeny jakékoli další povinnosti či práva – společnost WinZip provede výměnu vadného počítačového disku, a to pokud nám vadný disk vrátíte s kopií nákupní stvrzenky. Na veškerý náhradní Software bude poskytnuta záruka po dobu původní záruční doby upravené touto částí.

VYLOUČENÍ (POUZE AUSTRÁLIE):
ZÁRUKA POSKYTOVANÁ PODLE TÉTO ČÁSTI NEPOKRÝVÁ VADY A PROBLÉMY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU TOHO, ŽE JSTE ZPŮSOBILI NEUSPOKOJIVOU KVALITU SOFTWARU, NAPŘÍKLAD V PŘÍPADĚ ZANEDBÁNÍ PŘIMĚŘENÉ PÉČE ČI POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO NENORMÁLNÍM POUŽITÍM. DÁLE PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR, INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY PLATÍ, ŽE SE SPOLEČNOST WINZIP ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I IMPLICITNÍCH, MIMO JINÉ VČETNĚ NEPORUŠENÍ PRÁV, S OHLEDEM NA SOFTWARE A DODANÉ TIŠTĚNÉ DOKUMENTY. POKUD JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM ZMĚNÍTE SOFTWARE BEZ PŘEDCHOZÍHO SCHVÁLENÍ SPOLEČNOSTÍ WINZIP, SPOLEČNOST WINZIP ZÁVADY ZPŮSOBENÉ TAKOVOU ZMĚNOU NEODSTRANÍ A VY BUDETE ODPOVĚDNÍ ZA VŠECHNY ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLEČNOSTI WINZIP V DŮSLEDKU VÁMI PROVEDENÝCH NEOPRÁVNĚNÝCH ZMĚN. POKUD NAINSTALUJETE PŘEDBĚŽNOU VERZI PRODUKTŮ TAKTO OZNAČENOU, ČINÍTE TAK NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. PŘEDBĚŽNÉ VERZE PRODUKTŮ SE MOHOU POUŽÍVAT POUZE PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ V TESTOVACÍM PROSTŘEDÍ A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNY PRO PRODUKČNÍ ÚČELY. SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT MATERIÁLY „OPEN SOURCE“ (NAPŘ. JAKÝKOLI SOFTWARE PODLÉHAJÍCÍ LICENCÍM OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE NEBO LICENCI VEŘEJNÉ DOMÉNY ČI PODOBNÉ LICENCI). V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST WINZIP NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, PŘÍMOU ANI NEPŘÍMOU, ZA MATERIÁLY OPEN SOURCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU.

UPLATNĚNÍ NÁROKU ZE ZÁRUKY (POUZE AUSTRÁLIE):
Záruka bude uznána pouze tehdy, pokud se obrátíte na centrum služeb zákazníkům společnosti WinZip na adrese help@winzip.com a požádáte o číslo oprávnění k vrácení zboží („RMA“). Následně vám budou e-mailem zaslány podrobnější pokyny týkající se čísla RMA společně s informacemi o dopravě a číslem RMA. Budete povinni předložit doklad o koupi a ponesete náklady spojené s vrácením Softwaru. Software se všemi souvisejícími médii a příručkami je nutné vrátit společnosti Corel Corporation na adresu: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada a je nutné jej odinstalovat z počítače a libovolného úložného zařízení a musíte odstranit všechny záložní kopie. Vynasnažíme se, abychom vaši reklamaci vyřídili během deseti (10) pracovních dnů od data jejího doručení společnosti WinZip. Pokud uznáme software za vadný, bude vám poštou zaslán náhradní disk.

NEPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ZTRÁTY (POUZE AUSTRÁLIE)
V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE AUSTRALSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST WINZIP NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SOFTWARU NEBO JÍM SESTAVENÝCH. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDOU SPOLEČNOST WINZIP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ NEPŘÍMÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, I KDYŽ BYLA DANÁ STRANA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE SOFTWARU OBSAHUJÍCÍHO SHAREWARE:
Některý Software je shareware, a jako takový je získáván bezplatně a může být používán po omezenou dobu pro účely vyhodnocení, a podléhá proto konkrétní licenční smlouvě s koncovým uživatelem pro takový shareware.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE KLIPARTŮ, FOTOGRAFIÍ LICENCOVANÝCH PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, VIDEO OBSAHU, AUDIO KLIPŮ, PÍSEM A VZOROVÉHO OBSAHU:
Náš software může obsahovat kliparty, fotografie, video obsah, audio klipy (souhrnně nazývané „obrázky a klipy“), soubory softwarových dat, které při použití ve spojení s příslušným hardwarem a softwarem poskytují návrhy písem (například zejména soubory TTF nebo OTF) nazývané jako „písmový software“ a vytváření grafických návrhů písmovým softwarem nazývaných jako „vytvořená písma“ a vzorový obsah, například formuláře, šablony, „sady obrázků“ nebo podobné položky (souhrnně nazývané „vzorový obsah“), které jsou v našem vlastnictví nebo jsou licencované třetí stranou. S výjimkou požadavků níže uvedeného odstavce platí, že jako uživatel našeho Softwaru můžete volně používat, upravovat a publikovat Obrázky a klipy, Vytvořená písma nebo Vzorový obsah následujícím způsobem: Můžete (i) zahrnout jakékoli obrázky a klipy, vytvořená písma nebo vzorový obsah do své originální práce a publikovat, zobrazovat a distribuovat svou práci na kterémkoli médiu za předpokladu, že do svého díla zahrnete upozornění na autorská práva informující o vašem vlastnictví a vlastnictví společnosti WinZip následujícím způsobem: „Copyright (c) 20___ [vaše jméno], Corel Corporation a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena.“; a dále smíte (ii) zhotovit jednu (1) kopii Obrázků a klipů, Písmového softwaru nebo Vzorového obsahu pro záložní či archivační účely. NESMÍTE OPAKOVANĚ PRODÁVAT, SUBLICENCOVAT NEBO JINAK ZPŘÍSTUPŇOVAT OBRÁZKY A KLIPY NEBO PÍSMOVÝ SOFTWARE PRO POUŽITÍ NEBO DISTRIBUCI SAMOSTATNĚ NEBO ODDĚLENĚ OD PRODUKTU NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK. Obrázky, klipy nebo vytvořená písma můžete například použít jako součást návrhu webových stránek, ale nikoli je zpřístupnit ke stažení samostatně (použití písmového softwaru jako webového písma, využití specifikace CSS3@font-face apod. je výslovně zakázáno) nebo ve formátu navrženém nebo určeném pro trvalé uložení nebo opětovné použití jinými osobami. NESMÍTE POSKYTOVAT OBRÁZKY A KLIPY NEBO PÍSMOVÝ SOFTWARE TŘETÍM STRANÁM NEBO UMOŽŇOVAT POUŽITÍ OBRÁZKŮ A KLIPŮ NEBO PÍSMOVÉHO SOFTWARU ČI VYTVOŘENÝCH PÍSEM TŘETÍMI STRANAMI NEBO JAKO SOUČÁST JINÉHO PRODUKTU; TŘETÍ STRANY VŠAK MOHOU OBDRŽET KOPIE OBRÁZKŮ A KLIPŮ NEBO VYTVOŘENÝCH PÍSEM (VČETNĚ DIGITÁLNÍCH SOUBORŮ) JAKO SOUČÁST DÍLA. NESMÍTE POMOCÍ OBRÁZKŮ A KLIPŮ, PÍSMOVÉHO SOFTWARU ČI VYTVOŘENÝCH PÍSEM NEBO VZOROVÉHO OBSAHU VYTVÁŘET SKANDÁLNÍ, OBSCÉNNÍ, HANLIVÁ NEBO NEMORÁLNÍ DÍLA ANI POUŽÍVAT OBRÁZKY A KLIPY, PÍSMOVÝ SOFTWARE, VYTVOŘENÁ PÍSMA NEBO VZOROVÝ OBSAH PRO JAKÝKOLI JINÝ ÚČEL ZAKÁZANÝ ZÁKONEM. NESMÍTE POVOLOVAT POUŽITÍ OBRÁZKŮ A KLIPŮ, PÍSMOVÉHO SOFTWARU, VYTVOŘENÝCH PÍSEM NEBO VZOROVÉHO OBSAHU ČI JEJICH ČÁSTI JAKO OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO ZNÁMKY SLUŽEB NEBO SI NÁROKOVAT VLASTNICKÁ PRÁVA JAKÉHOKOLI DRUHU NA OBRÁZKY A KLIPY, PÍSMOVÝ SOFTWARE, VYTVOŘENÁ PÍSMA NEBO VZOROVÝ OBSAH ČI JEJICH ČÁSTI. NESMÍTE POUŽÍVAT JAKÉKOLI OBRÁZKY A KLIPY OBSAHUJÍCÍ IDENTIFIKOVATELNÉ JEDNOTLIVCE NEBO SUBJEKTY PRO KOMERČNÍ ÚČELY, MIMO JINÉ ZPŮSOBEM NAZNAČUJÍCÍM JEJICH SPOJENÍ NEBO UZNÁVÁNÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU NEBO SLUŽBY. NESMÍTE POUŽÍVAT OBRÁZKY A KLIPY V ELEKTRONICKÉM FORMÁTU, ONLINE NEBO V MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACI, POKUD OBRÁZKY A KLIPY NEJSOU ZAHRNUTY POUZE PRO ÚČELY ZOBRAZOVÁNÍ A NENÍ POSKYTNUTO ŽÁDNÉ OPRÁVNĚNÍ KE STAHOVÁNÍ A/NEBO UKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ A KLIPŮ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. NESMÍTE PRONAJÍMAT, NAJÍMAT, SUBLICENCOVAT NEBO PŮJČOVAT OBRÁZKY A KLIPY, PÍSMOVÝ SOFTWARE A VYTVOŘENÁ PÍSMA ČI JEJICH KOPIE JINÉ FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBĚ. NESMÍTE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM UPRAVOVAT PÍSMOVÝ SOFTWARE. NESMÍTE POUŽÍVAT OBRÁZKY A KLIPY ZOBRAZENÉ NA ÚVODNÍCH OBRAZOVKÁCH SOFTWARU, UVÍTACÍCH OBRAZOVKÁCH, NA OBALU PRODUKTU A/NEBO V MARKETINGOVÝCH MATERIÁLECH. NESMÍTE POUŽÍVAT ŽÁDNÉ OBRÁZKY A KLIPY, PÍSMOVÝ SOFTWARE ČI VYTVOŘENÁ PÍSMA NEBO VZOROVÝ OBSAH KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ POVOLENY TOUTO SMLOUVOU EULA. Smíte však v souladu s oprávněními pro přenos licence WinZip převést svá práva vyplývající z této smlouvy EULA k použití obrázků a klipů nebo písmového softwaru na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že (i) převedete software, včetně obrázků a klipů nebo písmového softwaru, a tuto smlouvu EULA, včetně všech kopií (s výjimkou kopií zahrnutých do vašeho díla způsobem povoleným touto smlouvou EULA), na tuto fyzickou či právnickou osobu, (ii) neponecháte si žádné kopie, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení, a (iii) přijímající strana souhlasí s tím, že bude vázána podmínkami této smlouvy EULA.

Leden 2016 (v1.1)