Vilkår for bruk

Corel Corporation ("WinZip Computing") gjør tilgjengelig informasjon, materiale og produkter på dette nettstedet, underlagt de følgende vilkårene. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du disse vilkårene. WinZip Computing forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst og uten varsel. Den nyeste versjonen av vilkårene for bruk kan gjennomgås ved å klikke på hypertekstlenken "Vilkår for bruk" nederst på nettsidene våre.

Opphavsrett

Informasjonen på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett:

Copyright© 2019 WinZip Computing LLC. Med enerett.

Bortsett fra det som er spesifikt tillatt her, kan ingen deler av informasjonen på dette nettstedet gjengis i noen form eller på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra WinZip Computing.

Bruk av programvare

Programvare og tilhørende dokumentasjon som er gjort tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet er det opphavsrettsbeskyttede verket til WinZip Computing og/eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Bruk av programvaren styres av vilkårene i gjeldende lisensavtale, som medfølger eller er inkludert i programvaren. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, har du ikke lov til å bruke programvaren.

Bruk av nettstedinformasjon

Med mindre annet er angitt andre steder på dette nettstedet, kan du vise, kopiere, skrive ut og distribuere dokumenter som er tilgjengelige på dette nettstedet under følgende betingelser:

  1. Dokumentet kan kun brukes til personlige, informasjonsmessige, ikke-kommersielle og interne formål;
  2. Dokumentet kan ikke endres eller modifiseres på noen måte;
  3. Alle kopier av dokumentet, eller deler av det, må inneholde opphavsrettserklæringen ovenfor samt følgende utsagn:
    Dette dokumentet kan kun brukes til personlige, informasjonsmessige, ikke-kommersielle og interne formål.
  4. WinZip Computing forbeholder seg retten til når som helst å oppheve denne autorisasjonen, og all bruk skal opphøre umiddelbart etter skriftlig varsel fra WinZip Computing.

Rettighetene som gis her for å vise, kopiere, skrive ut og distribuere dokumentene, inkluderer ikke utformingen eller oppsettet av dette nettstedet. Elementer på dette nettstedet er beskyttet av lover om varemerking og annen lovgivning og kan ikke kopieres eller imiteres helt eller delvis.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

MED MINDRE ANNET UTTRYKKELIG ER GITT I EN AVTALE MELLOM DEG OG WINZIP COMPUTING, LEVERES ALL INFORMASJON OG PROGRAMVARE PÅ DETTE NETTSTEDET "SOM DEN ER" UTEN ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER DET SOM OPPSTÅR GJENNOM LOV, VEDTEKTER, HANDELSSKIKK ELLER HANDLINGSFORLØP. WINZIP COMPUTING PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR FEIL ELLER MANGLER I INFORMASJONEN ELLER PROGRAMVAREN ELLER ANDRE DOKUMENTER SOM DET HENVISES TIL ELLER SOM LENKES TIL DETTE NETTSTEDET.

REFERANSER TIL SELSKAPER, DERES TJENESTER OG PRODUKTER TILBYS "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER WINZIP COMPUTING ANSVARLIG FOR SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG ELLER SKADER OVERHODET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSETT OM DE BLIR INFORMERT OM MULIGHETEN OM SKADE, OG UAVHENGIG AV ENHVER TEORI OM ANSVAR SOM OPPSTÅR UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUK, AVHENGIGHET AV ELLER UTFØRELSE AV DENNE INFORMASJONEN.

DENNE PUBLIKASJONEN KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET ENDRES REGELMESSIG. SLIKE ENDRINGER INNARBEIDES I SENERE UTGAVER. WINZIP COMPUTING KAN NÅR SOM HELST FORETA FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER I PRODUKTET/PRODUKTENE OG/ELLER PROGRAMMET/PROGRAMMENE SOM ER BESKREVET PÅ DETTE NETTSTEDET.

Dette nettstedet kan nås fra land over hele verden og kan inneholde referanser til produkter, tjenester og programmer som ikke er tilgjengelige i ditt land. Disse referansene innebærer ikke at WinZip Computing har til hensikt å gjøre slike produkter, tjenester eller programmer tilgjengelige i ditt land.

Personvern

WinZip Computing bruker og beskytter dine data, for eksempel navn og adresse, i samsvar med WinZip Computings retningslinjer for personvern, som er integrert i disse vilkårene for bruk gjennom henvisning.

Tilbakemelding

Med mindre annet er eksplisitt angitt her eller i WinZip Computings retningslinjer for personvern, vil upersonlig informasjon eller materiale som sendes til WinZip Computing IKKE anses å være konfidensielt. Ved å sende WinZip Computing upersonlig informasjon eller materiale (inkludert kommentarer, tilbakemeldinger, feilrapporter, piratkopieringsrapporter eller produktforslag), gir du WinZip Computing en ubegrenset, ugjenkallelig tillatelse til å bruke, gjengi, vise, utføre, endre, overføre og distribuere disse materialene eller denne informasjonen, og du samtykker også i at WinZip Computing står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som du sender oss, til ethvert formål. Vi vil imidlertid ikke oppgi ditt navn eller på annen måte publisere det faktum at du har sendt oss materiale eller annen informasjon, med mindre: (a) du gir oss tillatelse til å gjør det, eller (b) vi gir deg først beskjed om at materialet eller annen informasjon du sender til en bestemt del av dette nettstedet, vil bli publisert eller på annen måte brukes med ditt navn på, eller (c) vi er juridisk pålagt å gjøre dette.

Rettigheter for USAs myndigheter

WnZip er et "kommersielt produkt" slik dette er definert i 48 C.F.R. 2.101 I samsvar med 48 CFR 12.212 og 48 CFR 227.7202-1 til 227.7202-4, anskaffer alle sluttbrukere som er statsansatte i USA WinZip og all relatert dokumentasjon kun med de rettighetene som er angitt i denne lisensen.

Eksportbegrensninger

WinZip er av USAs myndigheter underlagt visse eksportbegrensninger. Hvis du (a) befinner deg i et land hvor eksport fra USA er begrenset pga. antiterrorismetiltak, eller du er statsborger i et slikt land, uansett hvor, (b) befinner deg i et land som USA har nedlagt handelsforbud med eller begrenset eksport av varer eller tjenester til, eller er statsborger i et slikt land, uansett hvor, eller (c) er en person eller foretak som har fått forbud mot å delta i USAs eksporttransaksjoner av et av USAs myndighetsorganer, kan du ikke installere, laste ned, få tilgang til, bruke eller lisensiere WinZip. Ved å akseptere denne lisensen garanterer du og godtgjør overfor WinZip Computing at (1) du ikke oppfyller kriteriene i (a), (b) eller (c) ovenfor, (2) at du ikke vil eksportere eller re-eksportere WinZip til et land, en person eller et foretak som er underlagt amerikanske eksportbegrensninger, inkludert personer og foretak som oppfyller kriteriene i (a), (b) eller (c) ovenfor, og (3) som verken USAs State Bureau of Industry and Security eller noe annet amerikansk føderalt myndighetsorgan har suspendert, tilbakekalt eller nektet deg eksportrettigheter for.

Koblinger til tredjeparts nettsteder

WinZip Computing-nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som ikke er under WinZip Computings kontroll. WinZip Computing går ikke på noen måte god for andre nettsteder du måtte få tilgang til via WinZip Computing-nettstedet. Når du går inn på et nettsted som ikke er WinZip Computings nettsted, gjør du det på egen risiko, og WinZip Computing er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten ved informasjon, data, meninger, råd eller uttalelser på disse nettstedene. WinZip Computing tilveiebringer disse lenkene som en ekstra tjeneste, og inkluderingen av slike lenker innebærer ikke at WinZip Computing støtter eller påtar seg ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsteder.

Lovvalg og verneting

Dette nettstedet (unntatt koblede nettsteder) kontrolleres av WinZip Computing fra sitt kontor i delstaten Connecticut i USA. Ved å gå inn på dette nettstedet er du og WinZip Computing enige om at alle forhold som gjelder din tilgang til eller bruk av dette nettstedet skal styres av vedtektene og lovene i delstaten Connecticut, uten hensyn til internasjonal privatrett. Du og WinZip Computing samtykker også og aksepterer herved domstolene i Hartford County som jurisdiksjon og verneting for deg med hensyn til slike forhold. WinZip Computing gir ingen fremstillinger om at materiale på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder, og tilgang til dem fra territorier der innholdet deres er forbudt, er ulovlig. De som velger å få tilgang til dette nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover.

Varemerkeinformasjon

Produktene, merkenavn, varemerker, logoer og servicemerker ("merker") som fremstår på dette nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for WinZip Computing eller andre tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke merkene uten forutgående skriftlig samtykke fra WinZip Computing eller tredjepart som måtte eie merkene. Visningen av tredjeparts varemerker på dette nettstedet utgjør ikke en godkjenning eller anbefaling fra disse tredjepartene og er ikke tiltenkt å bety at slike tredjeparter støtter eller har tilknytning til WinZip Computing med mindre annet er spesifisert. “WinZip” er et registrert varemerke som tilhører Corel Corporation

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Windows-logoen og Windows Vista Start-knappen er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Intel og Pentium er registrerte varemerker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Adobe og Acrobat er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Autodesk og AutoCAD er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Autodesk, Inc., i USA og/eller andre land.