BELANGRIJKE OPMERKING: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS (EULA - END USER LICENSE AGREEMENT) AANDACHTIG DOOR

DOOR OP "IK GA AKKOORD" TE KLIKKEN, WINZIP-SOFTWARE ("SOFTWARE") EN DOCUMENTATIE TE DOWNLOADEN, OPENEN, INSTALLEREN, UIT TE VOEREN OF GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD (I) DAT DEZE EULA EEN WETTELIJK BINDENDE EN GELDIGE OVEREENKOMST IS, (II) DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA ZULT NALEVEN EN (III) DAT U ALLE VEREISTE STAPPEN ZULT ONDERNEMEN OM TE VOORKOMEN DAT DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA WORDEN GESCHONDEN DOOR EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE ONDER UW TOEZICHT STAAN OF VOOR U WERKT. ALS U DE SOFTWARE NAMENS EEN ORGANISATIE GEBRUIKT; GAAT U AKKOORD MET VOORWAARDEN VAN DEZE EULA VOOR DE BETREFFENDE ORGANISATIE EN VERKLAART U DAT U HET GEZAG HEEFT OM GENOEMDE ORGANISATIE AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN. IN DAT GEVAL IS "U" EN "UW" OOK VAN TOEPASSING OP DE BETREFFENDE ORGANISATIE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, KLIKT U NIET OP "IK GA AKKOORD" EN MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, OPENEN, INSTALLEREN, UITVOEREN OF GEBRUIKEN. DEZE EULA BEVAT UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN EXCLUSIEVE VERHAALSMIDDELEN. DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN VORMEN DE ESSENTIËLE BASIS VAN ONZE OVEREENKOMST.

Deze EULA is een wettelijke overeenkomst tussen U en Corel Corporation, inclusief gelieerde ondernemingen en onderaannemers die optreden in Onze naam (gezamenlijk "WinZip", "Corel", "Ons", "Wij" of "Onze") met betrekking tot Uw gebruik van de Software. Tenzij u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst hebt met WinZip over de Software, is Uw gebruik van de Software gebonden door deze EULA.

PERMANENTE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP
WINZIP
WINZIP COURIER
WINZIP SELF EXTRACTOR
WINZIP MAC EDITION

ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE EULA, KRIJGT U EEN BEPERKTE, PERSOONLIJKE, WERELDWIJDE, ROYALTYVRIJE, NIET-TOEWIJSBARE, NIET-SUBLICENTIEERBARE, NIET-OVERDRAAGBARE EN NIET-EXCLUSIEVE LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. U MAG ÉÉN (1) EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE GEBRUIKEN VOOR UW (I) PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS PRIVÉGEBRUIKER, EN/OF (II) COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS SERVICEPROVIDER IN EEN COMMERCIEEL BEDRIJF ("ZAKELIJKE GEBRUIKER"). DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN PER HUISHOUDEN OF PER ADRES ("ADRES"). U MAG DE SOFTWARE SLECHTS DOWNLOADEN EN INSTALLEREN OP ÉÉN (1) COMPUTERAPPARAAT PER ADRES. U MAG DE SOFTWARE NIET OPNIEUW INSTALLEREN OP EEN TWEEDE APPARAAT, TENZIJ (I) HET OORSPRONKELIJKE APPARAAT DEFECT IS, (II) U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE (HELP@WINZIP.COM) EN ONZE TOESTEMMING VRAAGT (EN WIJ U EEN AUTORISATIECODE BIEDEN) OM DE SOFTWARE OPNIEUW TE INSTALLEREN OP EEN NIEUW COMPUTERAPPARAAT EN (III) U TEGENOVER WINZIP VERKLAART DAT U DE SOFTWARE HEEFT VERWIJDERD VAN HET DEFECTE COMPUTERAPPARAAT. PARTICULIERE EN ZAKELIJKE GEBRUIKERS VAN WINZIP, WINZIP COURIER, WINZIP SELF EXTRACTOR OF WINZIP MAC EDITION DIE OVER MEERDERE COMPUTERAPPARATEN BESCHIKKEN (ZOALS EEN ZELFSTANDIGE COMPUTER, LAPTOP, TABLET EN MINI-/DRAAGBARE PC) MOGEN DE SOFTWARE DOWNLOADEN EN INSTALLEREN OP MAXIMAAL DRIE (3) SYSTEMEN PER ADRES. DE SOFTWARE MAG ECHTER DOOR SLECHTS ÉÉN (1) SYSTEEM TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT (DE SOFTWARE MAG DERHALVE NIET WORDEN GEDEELD OF TEGELIJKERTIJD WORDEN GEBRUIKT OP VERSCHILLENDE COMPUTERAPPARATEN). ALS U DE SOFTWARE OP EEN VIERDE COMPUTERAPPARAAT INSTALLEERT OF OP EEN COMPUTERAPPARAAT DAT ZICH OP EEN ANDER ADRES BEVINDT, MOET U AANVULLENDE LICENTIES KOPEN VOOR BETREFFENDE COMPUTERAPPARATEN. ALS U MEERDERE GEBRUIKERSLICENTIES HEEFT GEKOCHT VOOR DE SOFTWARE, KUNT U OP ELK MOMENT ZOVEEL KOPIEËN VAN DE SOFTWARE GEBRUIKEN TOT EN MET HET MAXIMALE AANTAL LICENTIES VOOR MEERDERE GEBRUIKERS DIE U HEEFT GEKOCHT.

LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. U krijgt een licentie voor de Software, maar de Software wordt niet aan U verkocht. ZAKELIJKE GEBRUIKERS: Als U een bedrijf bent, mag U de Software installeren op een hardwarepartitie, een blade- of terminalserver ("Virtualisatieomgeving") om de software uit te voeren, gebruiken of te openen met behulp van de computerapparaten van Uw organisatie die direct zijn verbonden met het interne netwerk van uw organisatie of het VPN (Virtuele Privénetwerk) van Uw organisatie. Het gebruik van de Software door Uw medewerkers (en de onderaannemers van Uw organisatie die contractueel zijn geautoriseerd om namens U te handelen) via een dergelijke virtualisatieomgeving is slechts toegestaan tot het maximale aantal locatielicenties dat Uw organisatie heeft aangekocht. Om alle twijfel weg te nemen: U moet één (1) licentie verkrijgen en toewijzen voor elk computerapparaat dat de software vanuit de virtualisatieomgeving gebruikt, uitvoert of opent en voor elk computerapparaat waarop de Software wordt geïnstalleerd, uitgevoerd, gebruikt of waar vanaf deze wordt geopend. U stemt ermee in dat, indien er verplichte activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, U dit proces zult voltooien en Ons nauwkeurige informatie zult verstrekken. U kunt de Software pas gebruiken nadat U het activerings- en/of registratieproces heeft voltooid. De Software kan digitale afbeeldingen, catalogusfoto's, clip art, lettertypen, geluiden of andere artistieke werken bevatten ("Catalogusbestanden") De verantwoordelijkheden en beperkingen met betrekking tot de Software gelden voor de Catalogusbestanden. We behouden alle rechten die U niet nadrukkelijk zijn toegekend in deze EULA. ZAKELIJKE GEBRUIKERS: Als U een bedrijf bent, stemt U ermee in om records, systemen en/of procedures bij te houden die nauwkeurig het aantal exemplaren van de Software registreren die zijn aangekocht, geïnstalleerd en die worden gebruikt op Uw computerapparaten. U moet deze records gedurende twee (2) jaar bewaren vanaf de datum waarop Uw licentie om de Software te gebruiken, vervalt. Wij kunnen een audit uitvoeren (op afstand of ter plaatse) van records en systemen van Uw bedrijf, om te controleren of Uw installatie van de Software overeenstemt met een geldige licentie. Wij zullen niet meer dan één (1) audit per jaar uitvoeren. Als de auditresultaten aantonen dat Uw gebruik niet met een geldige licentie overeenkomt, moet U onmiddellijk een geldige licentie voor de Software verkrijgen of het aantal gebruikte exemplaren van de Software en het aantal computerapparaten waarop deze wordt gebruikt, met elkaar in overeenstemming brengen.

ABONNEMENTSBEPALINGEN VOOR
WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE
WINZIP REGISTRY OPTIMIZER
WINZIP DRIVER UPDATER
WINZIP STANDARD SUITE
WINZIP PRO SUITE
WINZIP ULTIMATE SUITE

ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE EULA, KRIJGT U EEN VOOR EEN BEPERKTE TERMIJN GELDIGE, PERSOONLIJKE, WERELDWIJDE, ROYALTYVRIJE, NIET-TOEWIJSBARE, NIET-SUBLICENTIEERBARE, NIET-OVERDRAAGBARE EN NIET-EXCLUSIEVE ABONNEMENTSLICENTIE OM WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER OF WINZIP DRIVER UPDATER TE GEBRUIKEN. DEZE SOFTWARE WORDT U OP ABONNEMENTSBASIS IN LICENTIE GEGEVEN VOOR EEN INITIËLE TERMIJN VAN ÉÉN (1) JAAR ("INITIËLE TERMIJN"), WELKE AUTOMATISCH WORDT VERLENGD MET EEN TERMIJN VAN NOG EENS ÉÉN (1) JAAR ("VERLENGINGSTERMIJN") (GEZAMENLIJK "TERMIJN") TOTDAT U UW ABONNEMENT BEËINDIGT DOOR ONS, VIA E-MAIL, ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN, OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN UW WENS OM UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE TE BEËINDIGEN. U MAG ÉÉN (1) EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE GEBRUIKEN VOOR UW (I) PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS PRIVÉGEBRUIKER, EN/OF (II) COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS SERVICEPROVIDER IN EEN COMMERCIEEL BEDRIJF ("ZAKELIJKE GEBRUIKER"). DE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN PER HUISHOUDEN OF PER ADRES ("ADRES"). U MAG DE SOFTWARE SLECHTS DOWNLOADEN EN INSTALLEREN OP ÉÉN (1) COMPUTERAPPARAAT PER ADRES. U MAG DE SOFTWARE NIET OPNIEUW INSTALLEREN OP EEN TWEEDE APPARAAT, TENZIJ (I) HET OORSPRONKELIJKE APPARAAT DEFECT IS, (II) U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE (HELP@WINZIP.COM) EN ONZE TOESTEMMING VRAAGT (EN WIJ U EEN AUTORISATIECODE BIEDEN) OM DE SOFTWARE OPNIEUW TE INSTALLEREN OP EEN NIEUW COMPUTERAPPARAAT EN (III) U TEGENOVER WINZIP VERKLAART DAT U DE SOFTWARE HEEFT VERWIJDERD VAN HET DEFECTE COMPUTERAPPARAAT. PARTICULIERE EN ZAKELIJKE GEBRUIKERS VAN WINZIP SYSTEM UTILITIES SUITE, WINZIP REGISTRY OPTIMIZER, Of WINZIP DRIVER UPDATER DIE OVER MEERDERE COMPUTERAPPARATEN BESCHIKKEN (ZOALS EEN ZELFSTANDIGE COMPUTER, LAPTOP, TABLET EN MINI-/DRAAGBARE PC) MOGEN DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN EN INSTALLEREN OP MEERDERE COMPUTERAPPARATEN. U MAG DE SOFTWARE SLECHTS DOWNLOADEN EN INSTALLEREN OP ÉÉN (1) SYSTEEM PER ADRES (DE SOFTWARE MAG DERHALVE NIET WORDEN GEDEELD OF TEGELIJKERTIJD WORDEN GEBRUIKT OP VERSCHILLENDE COMPUTERAPPARATEN).

IN HET GEVAL DAT UW CREDITCARD OM ENIGE REDEN WORDT GEWEIGERD, BENT U DE ABONNEMENTSVERGOEDING GEWOON VERSCHULDIGD AAN WINZIP EN BENT U VERPLICHT ONS ZO SPOEDIG MOGELIJK EEN ANDERE CREDITCARD VOOR AUTOMATISCHE BETALINGSDOELEINDEN TE VERSTREKKEN. UW BLIJVENDE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS AFHANKELIJK VAN UW BETALING VAN DE ABONNEMENTSVERGOEDING. U MOET ONS VIJF (5) WERKDAGEN VOOR HET EINDE VAN DE INITIËLE TERMIJN OP DE HOOGTE STELLEN VAN UW WENS OM UW ABONNEMENT TE BEËINDIGEN OF VIJF (5) WERKDAGEN VOOR HET EINDE VAN ELKE VERLENGINGSTERMIJN. ANDERS WORDT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VOOR EEN NIEUWE TERMIJN VERLENGD. ALS U BESLUIT OM UW ABONNEMENT TE BEËINDIGEN OF NIET ZOALS VEREIST EEN NIEUWE CREDITCARD LEVERT VOOR BETALING, BEVAT DE SOFTWARE EEN VERGRENDELINGSCODE DIE DEZE AUTOMATISCH AAN HET EINDE VAN DE TERMIJN VERGRENDELT EN DIE VOORKOMT DAT U DE SOFTWARE KUNT GEBRUIKEN TOTDAT U EEN NIEUWE REGISTRATIECODE ONTVANGT. U ONTVANGT ALLEEN EEN NIEUWE REGISTRATIECODE NA ONTVANGST VAN UW NIEUWE CREDITCARD EN BETALING VAN DE VERGOEDING (IN HET GEVAL VAN EEN GEWEIGERDE CREDITCARD) OF VERLENGING VAN HET ABONNEMENT (IN HET GEVAL U UW ABONNEMENT EERDER HAD OPGEZEGD). HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOOR OF NA DE TOEPASSELIJKE ABONNEMENTSTERMIJN, OF ENIGE POGING OM EEN OP TIJD GEBASEERDE UITSCHAKELFUNCTIE IN DE SOFTWARE TE OMZEILEN, WORDT AANGEMERKT ALS NIET-BEVOEGD GEBRUIK EN VORMT EEN WEZENLIJKE SCHENDING VAN DEZE EULA EN DE TOEPASSELIJKE WET. ALS U ONS OP DE HOOGTE WILT STELLEN VAN UW WENS OM UW ABONNEMENT TE BEËINDIGEN, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KLANTONDERSTEUNINGSTEAM OP HELP@WINZIP.COM.

LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. U krijgt een licentie voor de Software, maar de Software wordt niet aan U verkocht. U stemt ermee in dat indien er verplichte activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, U dit proces zult voltooien en WinZip nauwkeurige informatie zult verstrekken. U kunt de Software pas gebruiken nadat U het activerings- en/of registratieproces heeft voltooid. De Software kan digitale afbeeldingen, catalogusfoto's, clip art, lettertypen, geluiden of andere artistieke werken bevatten ("Catalogusbestanden") De verantwoordelijkheden en beperkingen met betrekking tot de Software gelden voor de Catalogusbestanden. We behouden alle rechten die U niet nadrukkelijk zijn toegekend in deze EULA. ZAKELIJKE GEBRUIKERS: Als U een bedrijf bent, stemt U ermee in om records, systemen en/of procedures bij te houden die nauwkeurig het aantal exemplaren van de Software registreren die zijn aangekocht, geïnstalleerd en die worden gebruikt op Uw computerapparaten. U moet deze records gedurende twee (2) jaar bewaren vanaf de datum waarop Uw licentie om de Software te gebruiken, vervalt. Wij kunnen een audit uitvoeren (op afstand of ter plaatse) van records en systemen van Uw bedrijf, om te controleren of Uw installatie van de Software overeenstemt met een geldige licentie. Wij zullen niet meer dan één (1) audit per jaar uitvoeren. Als de auditresultaten aantonen dat Uw gebruik niet met een geldige licentie overeenkomt, moet U onmiddellijk een geldige licentie voor de Software verkrijgen of het aantal gebruikte exemplaren van de Software en het aantal computerapparaten waarop deze wordt gebruikt, met elkaar in overeenstemming brengen.

BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP
ABONNEMENTS- EN PERMANENTE LICENTIES

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U heeft bepaalde verantwoordelijkheden in verband met Uw Gebruik van de Software onder deze EULA. De Software kan productactivering omvatten en andere technologieën die zijn ontworpen om onbevoegd gebruik en kopiëren te voorkomen. U mag geen enkele versie van de Software (waaronder een Evaluatieversie van de software) verhuren, leasen of uitlenen. Als U de Software aanschaft als geschenk voor een derde persoon, moet die derde persoon de voorwaarden van deze EULA accepteren voordat deze de Software gebruikt. U mag op de Software of enig deel van de Software geen reverse-engineering of engineering toepassen en U mag deze niet decompileren, demonteren, vertalen, reconstrueren, transformeren of extraheren. U mag de Software of enig uitvoerbaar Softwarebestand (zoals een .EXE-, .MSI-, .ISO-, .DMG- of een vergelijkbaar uitvoerbaar bestand dat momenteel bekend is of zal worden ontwikkeld) niet verpakken met een softwareuitbreiding of -aanbod van derde partijen, tenzij dit gebeurt op grond van een afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke en volledig bekrachtigde overeenkomst met WinZip. Wij zijn de eigenaar van Onze Software, maar U bent de eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud ("Inhoud") die U maakt of heeft gemaakt voor Uzelf met behulp van Onze Software (inclusief uitbreidingen of invoegtoepassingen voor Onze software die U maakt of voor Uzelf heeft gemaakt). U stemt ermee in dat u in verband met Uw gebruik van de Software verantwoordelijk bent voor de directe en/of indirecte gevolgen van (i) Inhoud die U maakt en (ii) foto's of afbeeldingen van derden die U gebruikt of wijzigt bij het maken van Uw Inhoud, vooral in situaties waar U Uw Inhoud deelt met familie, vrienden, klanten en/of derden zoals leden van sociale-netwerksites (bijv. Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter enz.) of services voor het delen van bestanden of cloudservices (bijv. Google Drive, Sky Drive, Dropbox, box.net, enz.). WinZip kan niet controleren of beheren wat derde sites voor sociale-netwerkservices, services voor het delen van bestanden of cloudservices of de leden of gebruikers hiervan doen met Uw inhoud die U deelt. U bent er zelf voor verantwoordelijk om de nauwkeurigheid en volledigheid van Uw Inhoud te controleren (bijv. technische illustraties of schema’s voor bedieningshandleidingen, onderdelencatalogi, schema’s, bedradingsschema’s, montage-instructies, onderhoudshandleidingen, architectuurpresentaties of andere materialen die U maakt en/of aanpast met Onze Software). U mag de Software niet aanpassen of er afgeleide werken van maken. U verklaart en garandeert Ons dat U alle geldende wetten en regels zult naleven die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Software, waaronder wetten op gegevensbescherming en privacy. U stemt ermee in dat U de Software niet zult gebruiken op een manier die onwettig is of die de rechten schendt van een derde. Als Wij worden vervolgd of een rechtsvordering tegen ons wordt ingesteld door een derde omwille van (i) Uw nalatige handelingen, (ii) Uw nalatigheid om te handelen wanneer vereist of (iii) Uw illegale inhoud, stemt U ermee in om WinZip te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. U kunt updates, oplossingen voor fouten, aanpassingen of verbeteringen van functies of andere gegevens ontvangen met betrekking tot de Software (samen "Updates") die u naar Uw computerapparaat heeft gedownload met een kennisgeving die beschrijft wat in de Update is opgenomen en wat het doel is van de Update. U moet ervoor kiezen om de Update op Uw computerapparaat te installeren of om deze te weigeren en niet te installeren. Als U de Updates niet installeert, werkt uw Software mogelijk niet correct.

ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De Software wordt beschermd door wetten inzake intellectueel eigendom in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland, en internationale wetten en bepalingen in verdragen over intellectuele eigendomsrechten. Het is u derhalve niet toegestaan de Software zonder Onze toestemming te distribueren, tenzij anderszins vermeld in deze EULA of wettelijk is bepaald. Als u de Software aankoopt of downloadt in China, India, Indonesië of Vietnam, mag U de Software of gedrukte materialen die bij de Software horen voor geen enkele doelstelling kopiëren. Als u de Software aankoopt of downloadt in een land dat niet specifiek wordt vermeld in deze EULA, mag U (naast de hierboven genoemde gebruikskopieën) slechts één (1) kopie van de Software maken (of mag U één (1) kopie van de Software op één harde schijf bijhouden) als back-up of voor archivering. Louter met als doel back-up of archivering, mag u één (1) kopie van de Software en de Gedrukte Materialen maken of (1) één exemplaar van gebruikersdocumenten afdrukken als U de Software heeft gedownload, of U mag één (1) kopie van de Software en gedrukte materialen (of gebruikersdocumentatie) maken op één harde schijf. Tenzij anderszins door dwingend recht bepaald, mag U de Software of gedrukte materialen die bij de Software horen niet kopiëren (of kopieën afdrukken van gebruikersdocumenten als U de Software hebt gedownload). U stemt ermee in dat WinZip, de WinZip-logo's en de andere handelsmerken, servicemerken en afbeeldingen van WinZip de handelsmerken zijn van WinZip International LLC, een Corel-bedrijf (waarvan sommige in de Verenigde Staten en/of andere landen gevestigd zijn) of handelsmerken zijn van de partners van WinZip ("Merken"). U hebt niet het recht om Merken te gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar, tenzij dit door dwingend recht is toegestaan. U mag geen eigendomsvermeldingen die in de Software zijn verwerkt, verwijderen, afdekken of aanpassen. U begrijpt en stemt ermee in dat Wij het recht hebben om de verkoop, distributie, het onderhoud of updates van de Software (of een deel ervan) en services of aanbiedingen op elk moment stop te zetten.

GEBRUIKSAUDIT, PIRATERIJ EN ONS PRIVACYBELEID. Op onze audits en het verzamelen van Uw gegevens en Uw gebruik van de Software is het Privacybeleid van Corel Corporation (https://www.winzip.com/nl/company/legal/privacy/) van toepassing. We kunnen Uw Softwaregebruik controleren om piraterij te bestrijden en om een geldige registratie te controleren, en om na te gaan of nieuwe Updates beschikbaar zijn voor Uw computerapparaat voordat we U een melding sturen om een nieuwe Software Update te installeren.
 
PRECOMMERCIËLE VERSIE OF BÈTASOFTWARE. Als de Software die U heeft ontvangen met deze EULA een precommerciële versie of een bètaversie is, begrijpt U dat deze versie van de Software (i) de Vertrouwelijke informatie is van WinZip, zijn licentiehouders en leveranciers en (ii) geen definitief product is van WinZip. U hebt niet het recht om genoemde Software (i) te wijzigen, uit te breiden, aan te passen, te veranderen, vertalen of afgeleide werken te maken op basis hiervan, (ii) de Software samen te voegen met of te verpakken in andere software, (iii) de software aan enige derde partij in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, exporteren of deze op andere wijze over te dragen of distribueren aan een derde partij, tenzij anderszins vermeld in deze EULA of wettelijk is bepaald, (iv) op de Software reverse-engineering toe te passen, deze te decompileren, demonteren of anderszins een poging te doen om de broncode hiervan te extraheren. De Software kan defecten, fouten en andere problemen bevatten die computerfouten kunnen veroorzaken en tot gegevensverlies kunnen leiden. DERHALVE WORDEN ALLE PRE-COMMERCIËLE VERSIES OF BÈTASOFTWAREVERSIES "IN DE HUIDIGE STAAT" GELEVERD. BEPERKINGEN BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID WORDEN TOEGEPAST ZOALS HIERONDER UITEENGEZET.

EVALUATIESOFTWARE. In het geval van een vaste licentietermijn, zoals geldt voor een proefversie, neemt de licentie om de Software te gebruiken een aanvang bij de installatie en kan deze worden gebruikt voor de periode die door Ons is vastgesteld. Als de Software op grond van de voorwaarden van deze EULA (i) wordt aangeduid als een demonstratie-, evaluatie- of proefversie ("Evaluatieversie") in de toepasselijke gebruikersdocumentatie of (ii) U de software zonder kosten heeft verkregen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op Uw gebruik van de Software: (a) U mag net zoveel exacte kopieën maken van de Software als U wilt als deze voor evaluatiedoeleinden worden gebruikt en niet voor andere doeleinden, met behulp van de tastbare fysieke media (bijv. de cd's), (b) U mag alleen afzonderlijke exacte kopieën van de Software distribueren voor evaluatiedoeleinden en niet voor enig ander doeleinde, zonder dat U of de ontvanger hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Exacte kopie betekent een bestand dat, bijvoorbeeld, identiek is aan het distributiebestand van WinZip dat beschikbaar is op www.winzip.com, (c) U mag de software niet gezamenlijk met een ander product distribueren of de Software of enig uitvoerbaar Softwarebestand (zoals een .EXE-, .MSI-, .ISO-, .DMG- of een vergelijkbaar uitvoerbaar bestand dat momenteel bekend is of zal worden ontwikkeld) verpakken met een softwareuitbreiding of -aanbod van derde partijen en (d) Indien U de Software distribueert, mag U dit doen via elektronische downloads of e-mail, maar niet via het gebruik van bulkmail, spam of ongewenste e-mails. Tenzij dit gebeurt op grond van een afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke en volledig bekrachtigde overeenkomst met WinZip, mag u Onze Software niet gebruiken voor analyse van de concurrentie of voor commerciële, beroepsmatige of andere doeleinden met een winstoogmerk. U begrijpt dat U de Software aan het einde van de evaluatieperiode niet langer mag gebruiken of dat u voor de Software moet betalen als u deze wilt blijven gebruiken. Als U er niet voor betaalt, vervalt Uw licentie. Bij het vervallen van de licentieperiode moet U het gebruik van de Evaluatieversie onmiddellijk beëindigen en moet u alle elektronische kopieën van de Evaluatieversie verwijderen van Uw computerapparaat en elk ander apparaat waarop U de Evaluatieversie heeft geïnstalleerd, en vernietigen, waaronder, maar niet beperkt tot, alle gebruikersdocumenten die mogelijk zijn aangeleverd als onderdeel van de evaluatie. ONBEVOEGD GEBRUIK VAN DE EVALUATIEVERSIE, GEBRUIK VAN DE EVALUATIEVERSIE VÓÓR OF NA DE TOEPASSELIJKE VASTE TERMIJN OF ENIGE POGING OM EEN EVENTUELE UITSCHAKELFUNCTIE OP BASIS VAN TIJDCONTROLE TE OMZEILEN VORMT ONBEVOEGD GEBRUIK EN DAARMEE EEN WEZENLIJKE SCHENDING VAN DEZE EULA EN DE TOEPASSELIJKE WET EN LEIDT TOT AUTOMATISCHE EN ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN UW LICENTIE OM TE SOFTWARE TE GEBRUIKEN.

BEPERKTE GARANTIE (VOOR ANDERE LANDEN DAN DE LANDEN DIE AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD ONDER "AANVULLENDE VOORWAARDEN EULA”). Als U de Software op een schijf heeft gekocht, garandeert WinZip dat de media waarop de Software wordt geleverd, vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag waarop U de Software heeft gekocht. Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze wezenlijk voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale fouten en gebreken bevatten. Daarom wordt de Software geleverd in "HUIDIGE STAAT", met dien verstande dat er regelmatig problemen worden opgelost en updates worden geleverd. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke aankoper van de Software. ALS DE SCHIJF GEBREKEN VERTOONT, IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN WINZIP EN UW ENIGE VERHAAL OP GROND VAN DEZE GARANTIE BEPERKT TOT HET VERVANGEN VAN DE DEFECTE SCHIJF INDIEN U ONS DE DEFECTE SCHIJF RETOURNEERT MET EEN KOPIE VAN UW AANKOOPBEWIJS. Uw recht op een vervangend exemplaar van de Software vervalt indien de schade aan de schijf het resultaat is van een ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Alle vervangende Software wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIEZEN, INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. WINZIP DOET, VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES INZAKE DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN. Deze bepaling vormt geen beperking op het recht van de Amerikaanse overheid om de schade als gevolg van fraude of misdrijven naar aanleiding van of in verband met deze EULA te verhalen op grond van enige federale fraudeverordening, waaronder de False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE TOE; MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U. In dergelijke gevallen kan WinZip aanzienlijke gebreken van de Software naar eigen redelijk inzicht oplossen door (i) een patch of Update te leveren of de Software te vervangen, of (ii) te vragen de Software te retourneren en deze EULA te annuleren. U heeft alleen recht op een korting op de aankoopprijs of een intrekking van deze EULA indien WinZip er herhaaldelijk niet in is geslaagd het defect op te lossen na een redelijke periode. Als U een consument bent, zijn Uw vorderingen onder deze clausule beperkt in de tijd tot vierentwintig (24) maanden. Als U een bedrijf bent, zijn Uw vorderingen onder deze clausule beperkt in de tijd tot twaalf (12) maanden. Als U de Software op enige manier wijzigt zonder de toestemming van WinZip, zal WinZip geen defecten oplossen die zijn veroorzaakt door een dergelijke wijziging en bent U verantwoordelijk voor de schade die WinZip heeft geleden door uw niet-toegestane wijziging van de Software. ALS U PRERELEASEVERSIES VAN PRODUCTEN INSTALLEERT WAARBIJ DIT DUIDELIJK IS AANGEGEVEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO. Pre-releaseversies worden alleen gebruikt voor testdoelstellingen in testversies en mogen niet worden gebruikt voor productiedoelstellingen. Om een garantievordering in te dienen moet U de klantenservice van WinZip (help@winzip.com) een gedetailleerde foutbeschrijving sturen of moet u, op aanvraag van WinZip, de Software retourneren met alle informatie over retourmachtigingen die u van WinZip heeft ontvangen, aan Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, t.a.v.: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Raadpleeg voor verdere informatie over garantie de klantenservice van WinZip op help@winzip.com.

DE SOFTWARE KAN "OPEN SOURCE"-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. SOFTWARE WAAROP LICENTIES VAN HET TYPE OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE OF OPENBARE-DOMEINLICENTIES OF VERGELIJKBARE LICENTIES VAN TOEPASSING ZIJN). WINZIP GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OPEN SOURCE MATERIALEN IN DE SOFTWARE. DE VOLGENDE VOORWAARDEN OVER BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING:


INDIRECTE SCHADE EN VERVOLGSCHADE VOOR ANDERE LANDEN DAN DE LANDEN DIE HIER AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD ONDER "AANVULLENDE VOORWAARDEN EULA" (NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DUITSLAND):
GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. ALLE KOSTEN VAN SCHADE DIE VOORTKOMEN UIT DE INFORMATIE IN OF SAMENGESTELD DOOR DE SOFTWARE, ZIJN VOOR UW REKENING. VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS WINZIP, NOCH ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN GEDERFDE BEDRIJFSWINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER FINANCIEEL VERLIES) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WINZIP AAN U VOOR ALLE SCHADE IN EEN OF MEER JURIDISCHE ACTIES IS NIET GROTER DAN HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING BLIJFT VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TOE; MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT KLANTEN IN DUITSLAND

Corel is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door moedwillige niet-nakoming, ernstige nalatigheid of kwaadwilligheid van Corel, diens wettelijke vertegenwoordigers of personen die namens Corel diens verplichtingen uitvoeren. Voor zover Corel aansprakelijk is voor kwaadwilligheid conform zin 1, is compensatie voor schade aan commerciële klanten beperkt tot voorspelbare, typisch optredende schade.

Daarnaast is Corel ook aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid indien de nalatigheid betrekking heeft op schending van dergelijke contractuele verplichtingen, waarbij het nakomen daarvan van groot belang is bij het bereiken van het doel van het contract en waarin U derhalve Uw vertrouwen mag stellen (kardinale verplichtingen; Kardinalpflicht). In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot voorspelbare, typisch optredende schade.

Daarnaast is Corel onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, ledematen en gezondheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn en die wordt veroorzaakt door nalatigheid of moedwillige niet-nakoming. Corel aanvaardt ook aansprakelijkheid voor zover zij een garantie hebben gegeven met betrekking tot de kwaliteit of duurzaamheid binnen de context van deze garantie.

Verdere contractuele of wettelijk verplichte aansprakelijkheid is, voor zover dat wettelijk is toegestaan, is uitgesloten, ongeacht de legale status van de ingediende claim.

Waar de aansprakelijkheid van Corel is uitgesloten of beperkt, is dit mede van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van diens werknemers, vertegenwoordigers en personen die namens Corel diens verplichtingen uitvoeren, alsmede de verantwoordelijk van Corel voor hun gedrag.


RECHTEN DIE DOOR DE OVERHEID VAN DE VS ZIJN BEPERKT. In het geval van een aankoop van de Software door of voor enige afdeling of instantie van de Amerikaanse overheid (de "Overheid"), wordt de Software geclassificeerd als "commerciële computersoftware", zoals deze term is gedefinieerd in de toepasselijke bepalingen van de Federal Acquisition Regulation (de "FAR") en de aanvullingen hierop, waaronder het FAR-supplement (het "DFARS") van het Department of Defense (DoD, het Amerikaanse Ministerie van Defensie). De Software is geheel op basis van particuliere kosten ontwikkeld en geen enkel deel van de Software is oorspronkelijk gemaakt ter uitvoering van een overheidscontract. Als de Software wordt geleverd voor gebruik door het DoD, wordt de Software geleverd onder toepassing van de voorwaarden in deze EULA en (i) in overeenstemming met DFARS 227.7202-1(a) en 227.7202-3(a) of (ii) met beperkte rechten in overeenstemming met DFARS 252-227-7013 (c)(1)(ii)(OCT 1988), waar van toepassing. Als de Software wordt geleverd voor gebruik door een andere federale instantie dan het DoD, wordt de Software als beperkte computersoftware geleverd onder toepassing van de voorwaarden in deze EULA en (i) FAR 12.212(a), (ii) FAR 52.227-19 of (iii) FAR 52.227-14(ALT III), waar van toepassing. De contractant/leverancier is Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, Canada, K1Z 8R7.

EXPORTBEPERKINGEN. Als u zich bevindt in een land dat onder een embargo staat van de Verenigde Staten of u voorkomt op de lijst met Specially Designated Nationals (Specifiek Aangeduide Staatsburgers) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, mag U geen commerciële activiteiten met Ons of Onze geautoriseerde wederverkopers ontplooien. U mag de Software, waaronder WinZip-sharewareproducten, niet downloaden, distribueren, exporteren, herexporteren of opnieuw distribueren (i) naar, of aan een inwoner van, een land waaraan de Verenigde Staten een embargo hebben opgelegd, of ii) naar iedereen die op de lijst met "Specially Designated Nationals" van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de "Tabel met weigeringsbevelen" van het Amerikaanse Ministerie van Handel voorkomt. Door de Software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert U dat U zich niet bevindt in of onder de controle staat van, of een inwoner bent van een dergelijk land of dat u op een dergelijke lijst staat. Behalve indien u een afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke, volledig uitgevoerde overeenkomst hebt met WinZip, mag U geen licentie aankopen om de Software te gebruiken met als doel deze te exporteren naar een land dat onder een embargo van de Verenigde Staten valt. U mag evenmin de services van een derde vragen om een licentie voor de Software aan te kopen indien U hierdoor deze derde vraagt om (op elektronische of andere wijze) U de software naar een land te verzenden dat onder een embargo van de Verenigde Staten valt.

ALGEMEEN. Als U de Software hebt gedownload of gekocht in de Verenigde Staten, zijn op deze EULA de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië van toepassing, zonder verwijzing naar wetsconflicten. Elk geschil tussen U en WinZip verband met deze EULA mag uitsluitend worden behandeld door het staats- en federaal gerecht in de staat Californië. Deze EULA sluit specifiek het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en andere wetgeving uit die dergelijke "Conventie" implementeren, indien dit van toepassing is. Behalve indien dit hier uitdrukkelijk wordt uiteengezet en voor zover toegestaan op grond van de geldende wetgeving, zal deze EULA de niet-uitsluitbare, statutaire rechten van elke partij die optreedt als consument, niet in gevaar brengen. Als U de Software heeft gekocht in Canada zijn op deze EULA de geldende wetten in de provincie Ontario in Canada van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk is verboden door de lokale wetgeving. Indien er een geschil is tussen U en WinZip over deze EULA, valt dit uitsluitend onder de jurisdictie van de federale en provinciale rechtbanken in Toronto, Ontario. Als U de Software heeft gekocht in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, geldt de lokale wetgeving. Als U de Software heeft gekocht in een ander land, geldt de lokale wetgeving. Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen U en WinZip en krijgt voorrang boven alle andere communicaties of aankondigingen in verband met de Software en documenten. De Software, of een functie of onderdeel ervan, is mogelijk niet beschikbaar in elke taal of in elk land.

Als en in die mate dat een bepaling van deze EULA wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar volgens de geldende wetgeving, is die bepaling of een gedeelte ervan niet van toepassing in het rechtsgebied waarin deze wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar. Dit is echter alleen in de mate van de onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid. Er wordt geen afstand gedaan van voorwaarden of bepalingen in deze EULA en er wordt geen inbreuk toegestaan, tenzij dergelijke afstandsverklaring schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet. Geen enkele afstandsverklaring (uitdrukkelijk of impliciet) vormt een goedkeuring van, een afstandsverklaring van of een goedkeuring voor een andere of daaropvolgende inbreuk. Wijzigingen of aanpassingen van deze EULA zijn niet bindend voor WinZip tenzij deze schriftelijk en conform zijn uitgevoerd door U en een geautoriseerde vertegenwoordiger van WinZip.

Sommige versies van Software zijn mogelijk niet compatibel met verschillende computerbesturingssystemen en mogelijk brengt WinZip geen Updates uit. De Software is mogelijk niet compatibel met computerbesturingssystemen die U nu of in de toekomst kunt kopen.

U begrijpt dat de Software kan worden opgenomen in of zichzelf kan opnemen in software en andere technologie die eigendom is van derden en door derden wordt beheerd. Deze EULA blijft geldig bij een dergelijke opname. Voor alle overige software of technologie van derde partijen die mogelijk gezamenlijk met de Software wordt gedistribueerd, wordt mogelijk van u vereist dat u uitdrukkelijk een licentieovereenkomst aanvaardt met genoemde derde partij en Uw gebruik van de betreffende software vormt aanvaarding van genoemde voorwaarden. De licentieverstrekkers van WinZip zijn een directe en bedoelde derde begunstigde van deze EULA.

AANVULLENDE EULA-VOORWAARDEN

VERSLEUTELINGSTECHNOLOGIE IN WINZIP-PRODUCTEN:
U GAAT AKKOORD DAT WINZIP NIET KAN GARANDEREN DAT DE VERSLEUTELINGSTECHNOLOGIE DIE DEEL UITMAAKT VAN DE SOFTWARE VOLLEDIG TEGEN DECODERING DOOR DERDE PARTIJEN IS BEVEILIGD. WINZIP IS DAN OOK NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN DE DECODERING OF TOEGANG TOT UW BESTANDEN DOOR DERDE PARTIJEN.

Zelfuitpakkende Zip-bestanden die zijn gemaakt met de proefversie van de "Self Extractor"-software kunnen extraheersoftware ("Extractiesoftware") bevatten. U mag de Extractiesoftware niet aanpassen of wijzigen of anderen toestemming verlenen om dit te doen. U beschikt in geen geval over een licentie om de Extractiesoftware te distribueren. Indien u zelfuitpakkende Zip-bestanden maakt met een evaluatieversie van de WinZip Self Extractor-software, mag U Uw Zip-bestanden niet overdragen naar een derde partij. U mag de niet-proefversie van WinZip Self Extractor (met een volledige licentie) echter gebruiken om een onbeperkt aantal vrij distribueerbare, royaltyvrije, zelfuitpakkende Zip-bestanden te maken op grond van de voorwaarden in deze EULA.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN DUITSLAND OF OOSTENRIJK:
Als u de Software heeft verkregen in Duitsland of Oostenrijk en Uw wettelijke verblijfplaats een van de betreffende landen is, gelden de wetten inzake productaansprakelijkheid en andere wetten ter bescherming van de klant voor het vergoeden van defecte goederen, en krijgen deze wetten voorrang op de bepalingen van deze EULA die hierboven wordt beschreven.

Met betrekking tot de GARANTIE gelden de volgende bepalingen: Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze grotendeels voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale defecten en fouten bevatten. Derhalve wordt de Software, wat het geval kan zijn in afwijking van toepasbare wetgeving, geleverd op basis van het feit dat oplossingen betreffende dergelijke immateriële defecten en fouten slechts van tijd tot tijd worden aangedragen door middel van oplossingen voor problemen ('bug fixes').

Met betrekking tot de AANSPRAKELIJKHEID zijn de voorwaarden onder BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT KLANTEN IN DUITSLAND van toepassing.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE HARDWARE OF SOFTWARE IN HET VERENIGD KONINKRIJK:
Als (i) U optreedt als een consument en Uw wettelijke verblijfplaats het Verenigd Koninkrijk is, (ii) U deze EULA bent aangegaan in het Verenigd Koninkrijk en (iii) U de Software in het Verenigd Koninkrijk heeft verkregen (een "Consument"), geldt de beperking van bepalingen inzake de aansprakelijkheid en garantie die is vastgelegd in de wetten voor consumentenbescherming en garantie in het Verenigd Koninkrijk, en krijgt deze voorrang op de bepalingen van deze EULA die hierboven worden beschreven.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN AUSTRALIË: BEPERKTE GARANTIE (ALLEEN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN):
Onze goederen vallen onder garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumentenwet. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling bij een "ernstig defect" en een compensatie voor elke andere op redelijke wijze te voorziene schade of verlies. U hebt ook recht op herstel of vervanging van de goederen indien de kwaliteit niet volstaat en het defect geen ernstig defect is. De term "ernstig defect" is gedefinieerd in de Australische Consumentenwet en omvat, maar is niet beperkt tot, gevallen waarbij de goederen in grote mate ongeschikt zijn voor de beoogde doelstelling en deze niet gemakkelijk en binnen een redelijke periode geschikt kunnen worden gemaakt voor deze doelstelling, of wanneer de goederen voor één of meer aspecten, indien deze zijn beschreven, aanzienlijk afwijken van die beschrijving. De garantie die op grond van dit Gedeelte wordt geleverd, wordt geleverd door Corel Corporation van 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Wij garanderen dat de media waarop de Software wordt geleverd vrij is van materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag waarop U de Software heeft aangekocht. De voordelen in deze uitdrukkelijke garantie komen boven op de andere rechten en verhaalsmogelijkheden voor de consument onder elke mogelijke wet inzake de goederen of diensten waarvoor de garantie geldt. Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze wezenlijk voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale fouten en gebreken bevatten. Er worden van tijd tot tijd oplossingen voor problemen en Updates geleverd. Als de schijf gebreken vertoont, zal WinZip zonder andere wettelijke verplichtingen te beperken, de gebrekkige schijf vervangen indien u ons deze retourneert met een kopie van uw aankoopbewijs. Elke vervanging van de Software valt onder de garantie van de oorspronkelijke garantieperiode in dit Gedeelte.

UITSLUITINGEN (ALLEEN AUSTRALIË):
DE GARANTIE OP GROND VAN DIT GEDEELTE HEEFT GEEN BETREKKING OP DEFECTEN OF PROBLEMEN DIE OPTREDEN ALS GEVOLG VAN HANDELINGEN DOOR U DIE TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE SOFTWARE NIET LANGER VAN AANVAARDBARE KWALITEIT IS, ZOALS EEN GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF SCHADE ALS GEVOLG VAN ABNORMAAL GEBRUIK. BOVENDIEN BENT U ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIEZEN, INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN BEPAALD, EN VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, DOET WINZIP AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-INBREUKMAKENDHEID, IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN. ALS U DE SOFTWARE OP ENIGE MANIER WIJZIGT ZONDER DE TOESTEMMING VAN WINZIP, ZAL WINZIP GEEN DEFECTEN OPLOSSEN DIE ZIJN VEROORZAAKT DOOR EEN DERGELIJKE WIJZIGING EN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHADE DIE WINZIP HEEFT GELEDEN DOOR UW NIET-TOEGESTANE WIJZIGING. ALS U PRERELEASEVERSIES VAN PRODUCTEN INSTALLEERT WAARBIJ DIT DUIDELIJK IS AANGEGEVEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO. PRERELEASEVERSIES VAN PRODUCTEN MOGEN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR TESTDOELEINDEN IN EEN TESTOMGEVING EN MOGEN NIET VOOR PRODUCTIEDOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT. DE SOFTWARE KAN "OPEN SOURCE"-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. SOFTWARE WAAROP LICENTIES VAN HET TYPE OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE OF OPENBARE-DOMEINLICENTIES OF VERGELIJKBARE LICENTIES VAN TOEPASSING ZIJN). VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN DOET WINZIP GEEN GARANTIES EN IS WINZIP NIET DIRECT OF INDIRECT AANSPRAKELIJK VOOR OPEN SOURCE-MATERIAAL IN DE SOFTWARE.

VORDERINGEN ONDER DE GARANTIE (ALLEEN AUSTRALIË):
Als u de garantie ten uitvoer wilt leggen, moet U contact opnemen met het klantenservicecenter van WinZip op help@winzip.com en een "RMA" (Return Merchandise Authorization) aanvragen. U ontvangt via e-mail gedetailleerde RMA-instructies en verzendinformatie en een RMA-nummer. U moet een aankoopbewijs verstrekken en de kosten voor het terugsturen van de Software zelf betalen. De Software moet samen met alle bijbehorende media en handleidingen worden geretourneerd aan Corel Corporation, t.a.v.: Manufacturing (WinZip), 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada en moet worden verwijderd van Uw computer en opslagapparaten en U moet back-upexemplaren verwijderen. Wij streven ernaar Uw claim te verwerken binnen tien (10) werkdagen na ontvangst door WinZip. Als Wij erkennen dat de Software gebreken vertoont, sturen wij u per post een vervangende schijf.

INDIRECT VERLIES EN VERVOLGVERLIES (ALLEEN AUSTRALIË):
VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN ONDER DE AUSTRALISCHE WETGEVING, IS WINZIP NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECT VERLIES OF VERVOLGVERLIES. ALLE KOSTEN VAN SCHADE DIE VOORTKOMEN UIT DE INFORMATIE IN OF SAMENGESTELD DOOR DE SOFTWARE, ZIJN VOOR UW REKENING. VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN WINZIP, NOCH ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN GEDERFDE BEDRIJFSWINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER FINANCIEEL VERLIES EN DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN SOFTWARE DIE SHAREWARE BEVAT:
Bepaalde Software is shareware en kan dus gratis worden verkregen en worden gebruikt gedurende een bepaalde periode voor evaluatiedoeleinden, en is onderhevig aan de specifieke eindgebruikerslicentie voor die shareware.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN CLIPART, CATALOGUSAFBEELDINGEN, VIDEO-INHOUD, AUDIOFRAGMENTEN, LETTERTYPEN EN VOORBEELDINHOUD:
Onze software kan volgende zaken bevatten: clipart, afbeeldingen, video-inhoud, audiofragmenten (collectief “Afbeeldingen of Fragmenten”), softwaregegevensbestanden die lettertypesoort-ontwerpen renderen indien u deze gebruikt in combinatie met de juiste hardware en software (slechts als bijvoorbeeld, zonder enige beperking, .ttf- of .otf-bestanden) waarnaar wordt verwezen als "Lettertypesoftware", en de grafische rendering, gegenereerd door de Lettertypesoftware waarnaar wordt verwezen als "Lettertype-uitvoer" en voorbeeldinhoud zoals formulieren, sjablonen, "tubes" of vergelijkbare items (samen "Voorbeeldinhoud" genoemd) die ofwel eigendom zijn van Ons of onder licentie van een derde vallen. Behalve zoals vereist in de onderstaande paragraaf, kunt U als gebruiker van Onze Software de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud als volgt gebruiken, aanpassen en publiceren: U kunt (i) Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud opnemen in Uw eigen oorspronkelijke werk en Uw werk publiceren, weergeven en distribueren op elk medium, op voorwaarde dat U een auteursrechtvermelding opneemt in Uw werk waarin U als volgt verwijst naar het auteursrechtelijke eigendom van U en WinZip: "Copyright (c) 20___ [Uw naam], Corel Corporation en zijn licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden.", en (ii) één (1) kopie maken van de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware of Voorbeeldinhoud als back-up of voor archivering. HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE AFBEELDINGEN OF CLIPS OF DE LETTERTYPESOFTWARE WEDER TE VERKOPEN, IN SUBLICENTIE TE GEVEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR GEBRUIK OF DISTRIBUTIE ALS AFZONDERLIJKE ITEMS OF LOS VAN EEN PRODUCT OF WEBPAGINA. De Afbeeldingen, Clips of de Lettertype-uitvoer kan bijvoorbeeld door U worden gebruikt als een webpaginaontwerp, maar niet beschikbaar worden gemaakt voor afzonderlijk downloaden (het gebruik van de Lettertypesoftware als een weblettertype, het gebruik van de CSS3@font-face-specificatie of iets vergelijkbaars is nadrukkelijk verboden) of in een indeling die is ontworpen of bedoeld voor permanente opslag of hergebruik door anderen. U MAG DE AFBEELDINGEN OF CLIPS OF LETTERTYPE-SOFTWARE NIET AAN DERDE PARTIJEN LEVEREN OF HET GEBRUIK VAN DE AFBEELDINGEN OF CLIPS OF DE LETTERTYPESOFTWARE ALS AFZONDERLIJKE ITEMS OF ALS ONDERDEEL VAN ENIG ANDER PRODUCT AAN DERDE PARTIJEN TOESTAAN. U MAG DERDE PARTIJEN ECHTER KOPIEËN LEVEREN VAN DE AFBEELDINGEN OF CLIPS OF LETTERTYPE-UITVOER (WAARONDER IN DIGITALE BESTANDEN) ALS ONDERDEEL VAN EEN WERKPRODUCT. U MAG DE AFBEELDINGEN OF CLIPS, LETTERTYPESOFTWARE, LETTERTYPE-UITVOER OF VOORBEELDINHOUD NIET GEBRUIKEN VOOR DOELEINDEN DIE WETTELIJK VERBODEN ZIJN. U MAG HET GEBRUIK VAN DE AFBEELDINGEN OF CLIPS, DE LETTERTYPESOFTWARE, DE LETTERTYPE-UITVOER OF VOORBEELDINHOUD OF ENIG DEEL DAARVAN ALS HANDELSMERK OF SERVICEMERK NIET TOESTAAN OF ENIGE EIGENDOMSRECHTEN CLAIMEN VOOR DE AFBEELDINGEN OF CLIPS, DE LETTERTYPESOFTWARE, DE LETTERTYPE-UITVOER OF VOORBEELDINHOUD OF ENIG GEDEELTE DAARVAN. U MAG AFBEELDINGEN OF CLIPS DIE IDENTIFICEERBARE PERSONEN OF ENTITEITEN BEVATTEN NIET GEBRUIKEN VOOR ENIG COMMERCIEEL DOELEINDE, WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, OP EEN WIJZE DIE ENIG VERBAND MET OF ONDERSTEUNING VAN EEN PRODUCT OF EEN SERVICE SUGGEREERT. U MAG DE AFBEELDINGEN OF CLIPS NIET IN EEN ELEKTRONISCHE INDELING, ONLINE OF IN MULTIMEDIATOEPASSINGEN GEBRUIKEN TENZIJ DE AFBEELDINGEN OF CLIPS ALLEEN WORDEN OPGENOMEN VOOR WEERGAVE EN GEEN TOESTEMMING WORDT VERLEEND OM DE AFBEELDINGEN OF CLIPS OM ENIGE REDEN TE DOWNLOADEN EN/OF OP TE SLAAN. U MAG DE AFBEELDINGEN, CLIPS, OF LETTERTYPESOFTWARE OF LETTERTYPE-UITVOER, OF ENIGE KOPIEËN HIERVAN, NIET VERHUREN, LEASEN, IN SUBLICENTIE GEVEN OF UITLENEN AAN EEN ANDERE PERSOON OF WETTELIJKE ENTITEIT. U MAG DE LETTERTYPESOFTWARE OP GEEN ENKELE WIJZE WIJZIGEN. U MAG DE AFBEELDINGEN OF CLIPS DIE WORDEN WEERGEVEN IN EEN WELKOMSTSCHERM VOOR SOFTWARE, OP EEN PRODUCTVERPAKKING OF IN MARKETINGMATERIAAL NIET GEBRUIKEN. U MAG AFBEELDINGEN OF CLIPS, LETTERTYPESOFTWARE OF LETTERTYPE-UITVOER OF VOORBEELDINHOUD ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS UITDRUKKELIJK DOOR DEZE EULA WORDT TOEGESTAAN. U mag echter, afhankelijk van de toestemming voor licentieoverdracht van WinZip, al Uw rechten onder deze EULA om de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware te gebruiken overdragen naar een andere persoon of wettelijke entiteit, op voorwaarde dat (i) U de Software overdraagt met inbegrip van de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware, en dat u deze EULA, inclusief alle kopieën (behalve kopieën die in uw Werkproduct zijn opgenomen zoals toegestaan door deze EULA) overdraagt aan deze persoon of entiteit, (ii) U geen kopieën behoudt, waaronder kopieën die zijn opgeslagen op een computer of ander opslagapparaat en (iii) de ontvangende partij ermee instemt te zijn gebonden door de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

Mei 2021