Podmínky použití

Corel Corporation („WinZip Computing“) zpřístupňuje na tomto webu informace, materiály a produkty v souladu s následujícími podmínkami. Přístupem na tento web vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Společnost WinZip Computing si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny těchto podmínek. Nejaktuálnější verzi podmínek použití získáte kliknutím na hypertextový odkaz „Podmínky použití“ umístěný v dolní části našich webových stránek.

Autorská práva

Informace na tomto webu jsou chráněny autorskými právy:

Copyright© 2019 WinZip Computing LLC. Všechna práva vyhrazena.

Není-li zde výslovně uvedeno jinak, žádné informace na tomto webu nesmí být reprodukovány v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti WinZip Computing.

Použití softwaru

Software a související dokumentace zpřístupněné ke stažení na tomto webu podléhají autorským právům společnosti WinZip Computing a/nebo jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licence. Na používání softwaru se vztahují podmínky příslušné licenční smlouvy, která je dodávána s tímto softwarem nebo je v něm obsažena. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte software používat.

Použití informací na webu

Není-li na tomto webu uvedeno jinak, můžete zobrazovat, kopírovat, tisknout a distribuovat dokumenty dostupné na tomto webu při splnění následujících podmínek:

  1. Dokument smí být použit výhradně pro osobní, vzdělávací, nekomerční a interní účely.
  2. Dokument nesmí být žádným způsobem změněn či upraven.
  3. Každá kopie dokumentu nebo jeho části musí zahrnovat prohlášení o autorských právech uvedené výše a také následující prohlášení:
    Tento dokument smí být použit výhradně pro osobní, vzdělávací, nekomerční a interní účely.
  4. Společnost WinZip Computing si vyhrazuje právo kdykoli toto povolení odvolat a veškeré takové používání musí být po obdržení písemného upozornění od společnosti WinZip Computing okamžitě ukončeno.

Zde udělená práva na zobrazování, kopírování, tisk a distribuci dokumentů se nevztahují na design ani rozvržení tohoto webu. Prvky tohoto webu jsou chráněny ochrannou známkou a dalšími zákony a nesmějí být zcela ani částečně kopírovány či napodobovány.

Záruky a omezení odpovědnosti

NENÍ-LI VE SMLOUVĚ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ WINZIP COMPUTING UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ INFORMACE A SOFTWARE NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO ZÁRUK VZNIKLÝCH ZE ZÁKONA, STATUTU, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO PŘEDCHOZÍCH OBCHODŮ. SPOLEČNOST WINZIP COMPUTING NENESE ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI OPOMENUTÍ V RÁMCI INFORMACÍ NEBO SOFTWARU NEBO DALŠÍCH DOKUMENTŮ, NA KTERÉ JE NA TOMTO WEBU ODKAZOVÁNO.

ODKAZY NA SPOLEČNOSTI, JEJICH SLUŽBY A PRODUKTY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ ŽÁDNÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SPOLEČNOST WINZIP COMPUTING NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JINÉ ŠKODY VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO UŠLÝCH ZISKŮ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SI BYLA MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD VĚDOMA, V RÁMCI KTERÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU ČI VE SPOJENÍ S NÍM.

TENTO WEB MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEBO JINÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ZDE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY; TYTO ZMĚNY SE PROJEVÍ V NOVÝCH VERZÍCH WEBU. SPOLEČNOST WINZIP COMPUTING MŮŽE KDYKOLI PROVÉST ZMĚNY ČI VYLEPŠENÍ PRODUKTŮ A/NEBO PROGRAMŮ POPSANÝCH NA TOMTO WEBU.

Tento web je dostupný po celém světě a může obsahovat odkazy na produkty, služby a programy, které ve vaší zemi nejsou k dispozici. Tyto odkazy neznamenají, že společnost WinZip Computing zamýšlí tyto produkty, služby nebo programy ve vaší zemi zpřístupnit.

Ochrana osobních údajů

Společnost WinZip Computing bude používat a chránit vaše údaje, jako jsou jméno a adresa, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti WinZip Computing, jejichž obsah je do těchto podmínek použití začleněn formou odkazu.

Zpětná vazba

Není-li zde nebo v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WinZip Computing výslovně uvedeno jinak, NEBUDOU žádné informace a materiály jiné než osobní povahy odeslané společnosti WinZip Computing považovány za důvěrné. Odesláním informací či materiálů jiné než osobní povahy společnosti WinZip Computing (včetně komentářů, zpětné vazby, hlášení o chybách, hlášení o pirátství nebo návrhů týkajících se produktů) udělujete společnosti WinZip Computing neomezenou a neodvolatelnou licenci k používání, reprodukci, zobrazování, předvádění, úpravám, přenášení a distribuci těchto materiálů nebo informací a také souhlasíte, že společnost WinZip Computing může za jakýmkoli účelem používat veškeré nápady, koncepty, know-how a technicky, které nám odešlete. Nezveřejníme však vaše jméno ani nebudeme uvádět skutečnost, že jste nám odeslali materiály nebo jiné informace, pokud: (a) nám neudělíte povolení tak učinit, (b) vás nejprve neupozorníme, že materiály nebo další odeslané informace v určité části webu budou zveřejněny nebo jinak použity s uvedením vašeho jména nebo (c) nebudeme mít povinnost tak učinit ze zákona.

PRÁVA VLÁDY USA

WinZip je „komerční položka“ podle definice v 48 C.F.R. 2.101. V souladu s 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 získají všichni koncoví uživatelé vlády USA WinZip a související dokumenty pouze s právy uvedenými v této licenci.

Exportní omezení

Na WinZip se vztahují určitá exportní omezení vlády USA. Pokud jste (a) v zemi, do které je export z USA omezen z protiteroristických důvodů, nebo občanem takové země bez ohledu na její polohu, (b) v zemi, na kterou USA uvalily embargo nebo do níž omezily export zboží nebo služeb, nebo občanem takové země bez ohledu na její polohu nebo (c) osobou či entitou, které byla zakázána účast na exportních transakcích s USA agenturou vlády USA, nesmíte instalovat, stahovat, používat nebo licencovat WinZip. Přijetím této licence prohlašujete a zaručujete společnosti WinZip Computing, že (1) nesplňujete kritéria uvedená v bodu (a), (b) nebo (c) výše, (2) nebudete exportovat nebo reexportovat WinZip osobě, entitě nebo do země, na kterou se vztahují exportní omezení USA, včetně osob a entit, které splňují kritéria uvedená v bodu (a), (b) nebo (c) výše, a (3) že vám nebyla odebrána exportní povolení ze strany agentury Bureau of Industry and Security ani jiné federální agentury USA.

Odkazy na weby třetích stran

Web WinZip Computing může obsahovat odkazy na weby třetích stran, které nejsou pod kontrolou společnosti WinZip Computing. Společnost WinZip Computing nečiní žádná prohlášení ohledně webů, na které můžete přistupovat prostřednictvím webu WinZip Computing. Na jiný web než WinZip Computing přistupujete na vlastní riziko a společnost WinZip Computing neodpovídá za přesnost nebo důvěryhodnost informací, dat, názorů, rad nebo prohlášení na těchto webech. Společnost WinZip Computing poskytuje tyto odkazy pouze z praktických důvodů a zahrnutí takových odkazů neznamená, že společnost WinZip Computing schvaluje obsah nebo používání takových webů nebo za ně nese odpovědnost.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tento web (s výjimkou odkazovaných webů) je řízen společností WinZip Computing z pracoviště ve státě Connecticut v USA. Přístupem na tento web souhlasíte se společností WinZip Computing, že se veškeré záležitosti související s vaším používáním tohoto webu nebo přístupem na něj budou řídit předpisy a zákony státu Connecticut bez ohledu na konflikty právních principů. Vy a společnost WinZip Computing s ohledem na tyto záležitosti také souhlasíte s výlučnou osobní jurisdikcí a místem soudu v okresu Hartford a tímto se jim podrobujete. Společnost WinZip Computing nečiní žádná prohlášení o tom, že jsou materiály na tomto webu vhodné nebo přístupné v jiných oblastech, a přístup k takovým materiálům z teritorií, kde je jejich obsah ilegální, je zakázán. Osoby, které se rozhodnou přistupovat k webu z jiných oblastí, tak činí z vlastní iniciativy a odpovídají za soulad s místními právními předpisy.

Informace o ochranných známkách

Produkty, názvy značek, ochranné známky, loga a značky služby („značky“) zobrazené na tomto webu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti WinZip Computing nebo jiných třetích stran. Značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti WinZip Computing nebo příslušné třetí strany, která může značky vlastnit. Přítomnost ochranných známek třetích stran na tomto webu nepředstavuje podporu nebo doporučení těchto třetích stran a nenaznačuje podporu těchto třetích stran nebo jejich vztah se společností WinZip Computing, není-li uvedeno jinak. „WinZip“ je registrovaná ochranná známka společnosti Corel Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, logo Windows a tlačítko Start Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích.

Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. v USA a/nebo dalších zemích.